Abrazivu materialu izmantodana

Inovatîvâ nozare izmanto desmitiem tûkstoðu uzliesmojoðu un âtru vielu. Gâzu un ðíidrumu parametri lietâs ir pilnîgi saprotami un dokumentçti. Tâpçc draudi, kas izriet no viòu klâtbûtnes darba procesâ, ir salîdzinoði populâri. Situâcija ir daudz maigâka, pârvietojot, uzglabâjot vai pârstrâdâjot brîvus materiâlus. Ja putekïu struktûrâ ir ðíietami nekaitîgas vielas, piemçram, milti, koks, cukurs, kakao, alumînijs vai papîrs, pastâv nopietns eksplozijas risks.

Rûpnieciskâs centrâlâs vakuuma tîrîðanas iekârtas tiek izmantotas, lai noòemtu nosçduðos putekïus no parketa grîdâm, plakanâm virsmâm un darbarîku un zâlçm. Tâdçjâdi tâ galu galâ ir darba tîrîbas saglabâðana, un tas ir viens no strâdâjoðo un iestâþu un iekârtu aizsardzîbas pret putekïu negatîvo ietekmi, kas ir paðreizçjâ sekundâro sprâdzienu raðanâs draudi. Visam uzòçmumam, kas veic rûpnieciskâs iekârtas, ir jâveic instalçðana saskaòâ ar spçkâ esoðajiem standartiem, kas ietverti direktîvâ & nbsp; atex instalâcija.

Galvenais centrâlâ putekïsûcçja uzdevums:- aizsargât sievieðu veselîbu un dzîvi, kas sçþ vietâ pret putekïiem.- organizâciju un instrumentu aizsardzîba pret putekïu traucçjumu ietekmi, \ t- to çku un sievieðu aizsardzîba, kas raksta darbus pret nekontrolçtas putekðòu izvirduma ietekmi.

Uzmanîbu - sprâdzienbîstamîbaJa putekïu sûknçðanas procesâ piedalâs uzliesmojoðas vai sprâdzienbîstamas vielas, gâzes, putekïi, ðíidruma tvaiki vai hibrîdu maisîjumi, pastâv liels nekontrolçtas sprâdziena risks. Ðî darbîba var iznîcinât putekïu nodalîjumu, kâ arî visu vienîbu. Saskaòâ ar statistiku filtrâcijas vienîbas un cikloni ir iekïauti ierîèu grupâ ar lielu eksplozijas risku.

Centrâlâ putekïsûcçja un sprâdzienbîstamîbaKâ minçts iepriekð, dzçriens no centrâlâs vakuuma tîrîðanas iekârtas svarîgâkajâm nozîmçm ir samazinât sekundâro sprâdzienu risku, likvidçjot no darba departamenta tâ saukto atlikuðie putekïi. Ðis risinâjums, no otras puses, maksimâli palielina iekârtas sprâdzienbîstamîbu un ugunsdroðîbu, un jaunais samazina izmaksas, kas saistîtas ar procesa uzstâdîðanas atbilstîbu ATEX direktîvas prasîbâm. Jâatzîmç, ka uzliesmojoðu un sprâdzienbîstamu putekïu raþoðanâ centrâlâ putekïsûcçja uzstâdîðanai ir jâatbilst stingrâm ATEX direktîvas prasîbâm.