Aizsardziba pret gazes eksploziju

Ir vçlams izstrâdât dokumentu, kas nosaka sprâdziena risku, attiecîbâ uz uzòçmumiem un uzòçmumiem, kuros notiek attiecîbas ar sprâdzienbîstamiem izstrâdâjumiem un uzliesmojoðâm precçm - ðajâ formâ ir nepiecieðams, lai varçtu pienâcîgi apkopot dokumentâciju par riska pakâpi un to raþojumu veidu, kuriem tas saistîts.

Sprâdziendroðîbas dokuments - svarîgi datiPieauguðais ir darba devçjs, kas rada cilvçkus, kuriem ir piekïuve sprâgstvielâm un kuri paliek savâ vidç. Lîdzîga procedûra ir precîza attiecîbâ uz ðâdu raksturu, un to organizç Ekonomikas, raþoðanas un sociâlâs politikas ministra noteikums par obligâtajâm prasîbâm, kas pârceïas uz droðîbas un higiçnas pozîcijâm attiecîbâ uz nozîmi, ko apdraud sprâdzienbîstama vide.

Starp sprâdzienbîstamîbas dokumentâ iekïautajiem punktiem varat aizstât:

sprâdzienbîstamas vides iespçjamîbas pakâpe un laiks, \ taizdegðanâs avotu raðanâs varbûtîba un aktivizçðana, paðreizçjâ brîdî nekâ elektrostatisko izlâþu izcelsme, \ tdarba devçja izmantoto uzstâdîðanas sistçmu savâkðana un apraksts, \ tvielas darba vidç, òemot vçrâ to savstarpçjo darbîbu un raksturîgâs îpaðîbas, \ tiespçjamâ sprâdziena paredzamâ mçroga novçrtçjums.

Jâatzîmç, ka apspriestais sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums un tâ iespçjamâs sekas attiecas ne tikai uz darba pozîcijâm, bet arî ar tâm saistîtajâm vietâm, kurâs var rasties sprâdziena izplatîðanâs draudi.Sprâdziena robeþa, kas atrodas divos noteicoðajos faktoros, aptur nepiecieðamo elementu sprâdzienbîstamîbas noteikðanai dokumentâ. Apakðçjâ sprâdziena robeþa ir zemâkâ uzliesmojoðas vielas koncentrâcija, kas var bût atkarîga no aizdegðanâs un iespçjamas sprâdziena.No izmaiòâm augðçjâ sprâdziena robeþa attiecas uz minçtâs vielas augstâko koncentrâciju, pie kuras papildus iespçjama sprâdziena iespçja - koncentrâcija, kas pârsniedz ðo iespçju, novçrð eksplozijas iespçju, jo radâs pârâk bagâta atmosfçra.

Sprâdziena aizsardzîbas dokumenta izveideAnalîzes veikðana un vâkðana dokumentâ var bût sareþìîta - ðajâ jomâ ir vçrts atzîmçt, ka tiek aprakti uzòçmumi, kas profesionâli iesaistâs lîdzîgâ dokumentâcijâ. Bieþi vien ir iespçjams, ka darba devçjs izsniedz speciâlistiem dokumentu, kas samazina nepiecieðamîbu pçc viòa personîgâ ieguldîjuma paðreizçjâ formâ, vienlaicîgi garantçjot pareizi veiktas aplçses.

Kur ir nepiecieðams sprâdzienbîstams materiâls?Kopumâ var teikt, ka dokuments par vçlamo uzliesmojuma draudiem pastâv visâs darba vidçs, kur pastâv tâ saucamâs sprâdzienbîstamas vides risks - tas ir skâbekïa un uzliesmojoðu materiâlu maisîjums: pulveri, putekïi, ðíidrumi, gâzes un tvaiki.Apkopojot, var pieòemt, ka iepriekð minçtajâ sprâdziendroðîbas dokumentâ iekïautâ informâcija ir saistîta ar ârkârtîgi svarîgu gadîjumu, uzsverot nodarbinâto darbinieku veselîbu un dzîvîbas droðîbu. No paðreizçjâ viedokïa dokumenta izstrâdi pieprasa un regulç îpaðas tiesîbu normas, kas paredz darba devçja pienâkumu papildinât un labot nepiecieðamos dokumentus.