Aleriiska reakcija moskitu

Jûsu sistçmas darbîbai ir daudz faktoru, starp to, ko mçs iepazîstinâm ar to, un kâdâ laika posmâ. Ja zâìmateriâlu daþu sekunþu laikâ ievietojam kokzâìçtavâ, kurâ tas bieþi ir no putekïiem no koka, pietiek ar to, ka mçs uzspridzinâm naktî, lai atbrîvotos no putekïiem un putekïiem.

Tomçr, ja mçs ilgâk uzturamies ðâdos apstâkïos bez jebkâdas aizsardzîbas un ventilâcijas sistçmas, rutînas medicîniskâs apskates laikâ nevajag sagaidît labus testa rezultâtus. Mçs varam piedzîvot daþâdas alerìiskas reakcijas un reakcijas no elpoðanas sistçmas daïâm, kuras bûs grûti izârstçt, îpaði, ja mûsu darbîbas apstâkïi paliek nemainîgi.

Darba devçja pienâkums ir dot mums sausu, tîru un pareizu darba pozîciju, ja vien, protams, nav pçdçjais pirkums. Ðodien, lai atbrîvotos no gaisa piesâròojuma, ir pietiekami uzstâdît dezinfekcijas sistçmu, kas mehâniski filtrç cietâs daïiòas no gaisa, aizsargâjot tâs no sabrukðanas íermenî. Jums vienmçr vajadzçtu norâdît uzòçmumus, kas piedâvâ putekïu ieguvi aizdomîgi zemâs cenâs. Tâpçc ir svarîgi, lai sistçmas bûtu saskaòâ ar Atex principu (atkausçðanas sistçmas atex, jo tikai paðreizçjâ uzdevumâ mçs aizsargâjam sevi no sanitârâs vai darba inspekcijas kontroles. Katrai ierîcei, ko mçs ievietojam mûsu raþoðanas uzòçmumâ, jâbût lîdzvçrtîgiem veselîgiem noteikumiem, kas liecina, ka ðâds veids ir veidots lietoðanai. Pilnvarotâ kompânija apkopo profesionâlâs putekïu noòemðanas sistçmas, kas ir kopîgas ar visâm prasîbâm attiecîbâ uz kvalitâti, arodveselîbu un droðîbu. Turklât uzòçmumam ir profesionâli padomi par atdalîðanas sistçmas izvçli, montâþu un apkopi. Ir svarîgi izvçlçties labu darbuzòçmçju íermeòa uzstâdîðanai, lai filtrçtu gaisu. Pateicoties tam, mçs iegâdâsimies ierîces, kas mums bûs izdevîgi, vienlaikus ekonomiski un efektîvi.