Apavu pardevcja pienakumi

Divas attiecîbas ir kompromisa vçrtîba, kas apvieno abas puses. Tâpçc ir jârunâ ar otru, nevis jâdodas uz brîvu klusumu, kas nenodroðina labu kontaktu ar kontaktu, un pat rada savstarpçjas aizdomas. Problçma ir problçma un tad mûsu ikdienas dzîve. Mçs sajaucam pat mazâm lietâm un jâdara kaut kas par to. Terapija pâriem ir uzticams risinâjums, kas ïauj jums noteikt cçloni glitches klubâ.Katrâ sanâksmç ar ârstu tiek ârstçtas situâcijas, kas òemtas no cieðas biogrâfijas, kas izraisa sliktas atmiòas, noþçloja partneri, dusmas, vilðanâs. Padziïinâta partneru mîlestîbas un savstarpçjâs uzvedîbas analîze palîdzçs viòiem izprast viòu reakciju cçloni, kas vienmçr ir vçrsti uz divu cilvçku emocionâlo noðíirðanu.

Slçdzot darîjumu ar citu personu, mums ir jâsaskaras ar to, ka viòai ir savi stili un uzvedîba. Daþreiz gadâs, ka kopâ dzîvojot mçs redzam divu bûtîbâ oriìinâlu pasaulu sadursmi, kur tas pats, ko mçs mâcîjâmies, un tas, ko mçs pacçlâm no mâjas, nevis mçría, atbilst otrajai daïai. Tâpçc ir jâvienojas par to, kâ mçs demonstrçjam viena otras dzîvi, tostarp atbildîbas sadalîjumu. Ir daudz un ir vçrts pieminçt to, ko mçs nevaram pieòemt, neskatoties uz patiesiem nodomiem. Terapeiti noteikti informçs mûs, ka ðâdu vârdu lietoðana parastajâs sarunâs nav noderîga.

Teikumi, kas plâno provocçt partneri, apvainot viòa ìimeni, salîdzinâjumi un konstatçjumi, kas uz viòu negatîvi skatâs, nevis viòu. Mîlestîba nenâk no dienas, bet mçs bieþi vien neapzinâmies, ka problçma ir tikai kïûdaina komunikâcija, kas ir pârâk maza vai nerada neko. Attiecîbas ir smags darbs, jo îpaði, ja viena no lîgavâm neredz problçmu, kas ir nosacîjums mîïotâ neapmierinâtîbai un neapmierinâtîbai. Kopîga terapija ir laba ideja, ja mçs vçlamies dot sev iespçju nâkamajai mîlestîbas uzplaukumam.