Atkariba un milestiba

Atkarîba no pornogrâfijas ir patoloìiska izpausme (no seksuâlâs vardarbîbas un tîmekïa holisma robeþas, kas sastâv no ikdienas rutînas pakïautîbas pornogrâfiska materiâla skatîðanai. Narkomâniem pornogrâfiskâs filmas skatîðanâs ir vienîgais veids, kâ iegût seksuâlo apmierinâtîbu, tâpçc klasiskais dzimumakts ar otru vairs nav pievilcîgs viòam. Tas nesasniedz nekâdu nepiemçrotu panâkumu, ja pornogrâfiska filma tiek izmantota masturbâcijas laikâ vai kâ daïa no priekðplâna, kas uzlabo abu partneru uztraukumu. Mçs varam veidot traucçjumu tikai tad, kad tiek plânots viss dienas grafiks, lai gûtu gandarîjumu par hronisku pornogrâfisko materiâlu novçroðanu. Persona, kas cieð no atkarîbas no pornogrâfijas, apstâjas, skatoties pornogrâfiju pat darba laikâ vai kursa laikâ, kas jâizmanto klasç vai organizçjot citus pienâkumus. Ârstçðana izpauþas kâ piemçrots terapeitiskais risinâjums, kad atkarîgais sâk zaudçt kontroli pâr savu rîcîbu un patoloìiskais disks sâk diktçt ikdienas dzîves stratçìiju.

http://arthro-n.eu ArthroNEOArthroNEO - Visefektîvâkais veids stiprajâm un veselîgajâm locîtavâm! Rûpçties par tiem visaptveroði.

Lai gan bçrnu pornogrâfijas apskate var izjaukt viòu psihi, pieauguðajiem cilvçkiem (apzinoties apspriestâ materiâla parasto raksturu, parasti ðâdas briesmas nav. Tomçr ar nosacîjumu, ka tâ paðlaik nav atkarîga no pornogrâfijas, t.i., neierobeþota atkarîba, kas sâk dominçt pâr visiem pârçjiem institûcijas bûtîbas aspektiem. Izvçlçti pieci atkarîbas no pornogrâfijas posmi: atklâðana, pçtniecîba un meklçðana, nejutîgums, eskalâcija un îstenoðana. Atkarîbas ârstçðana ir sâkusies tikai pçc piektâ posma, kad (kad vçl aizraujoða pornogrâfiskâ materiâla pasîvâ apskate nesniedz nekâdu apmierinâtîbu. Òemot vçrâ visus pieejamos interneta erotiskos potenciâlus, narkomâni sâk meklçt iespçjas iegût personiskas domas, kas var izrâdîties nelabvçlîgas nâkotnes veidiem. Diemþçl bieþi vien tikai attiecîgâs uzvedîbas nepatîkamo seku pieredze ir seksuâli seksuâli seksîga un seksuâli seksîga, un viòam ir iemesls konsultçties ar seksologu.