Bcrna centieni pcc bioiimiskas grutniecibas

Laikâ, kad mçs cenðamies iegût savu partneri bçrnam, katru dienu nav iespçjams païauties uz prieka ziòâm. Visvairâk labprâtîgi, tûlît pçc attiecîbâm, mçs devâmies uz aptieku, lai veiktu grûtniecîbas testu un aizpildîtu to, lai paziòotu grupai un vîrieðiem par tuvâko ìimenes paplaðinâðanos. Un bieþi notiek, ka papildus labi plânotajiem centieniem grûtniecîbas tests parâdîja, ka mçs nepastâvam grûtniecîbas laikâ. Netiksim saliekt, mâjas grûtniecîbas tests varçtu bût nepareizs.

Pirmkârt, viens princips ir jâsaprot, ka aptiekâ ir pieejami grûtniecîbas testi. To spçlçðana ir ïoti noderîga. Tas attiecas uz HCG hormona noteikðanu (izveidots grûtniecîbas gadîjumâ urînâ. Grûtniecîbas testi ir ârkârtîgi vâji lietojami un papildus ïoti delikâti, tâpçc tie jâapvieno pievienotajâ lietoðanas instrukcijâ.

Protams, vispârzinâmie grûtniecîbas testi nav nekïûdîgi. Viòu neticîba var bût no daþiem faktoriem:

beidzies - kâ arî visi jauni pârtikas produkti, farmakoloìiskie vai dermatoloìiskie materiâli, grûtniecîbas testi un to nedrîkst lietot pçc derîguma termiòa beigâm. Tas ir tâpçc, ka tâ rangs var tikt traucçts un rezultâts bûs neticams,papildu medikamentu lietoðana, sievietes vecums - ietekme uz grûtniecîbas testa panâkumiem nav vismaz tâ pareiza veiktspçja un gaidîðanas laiks no iespçjamâ mçsloðanas brîþa. Svarîgas ir arî sievietes slimîbas, viòas zâles un vecums. Tâdçjâdi sievietçm ar nieru slimîbu, menopauzi un antidepresantiem, lai labâk izprastu jautâjumus, drîzâk jâvçrðas pie speciâlista, jo, veicot testu, var pieprasît grûtniecîbu, kas patiesîbâ nenotika,mikroporeja - reizçm gadâs, ka grûtniecîbas tests atklâja grûtniecîbu, bet pçc pâris dienâm, pçc atkârtotas sagatavoðanas, tas bija negatîvs. Protams, tas parâda, ka noticis apaugïoðanâs, bet embrijs neatradâs dzemdç. Ðâdâ gadîjumâ noteikti ziòojiet speciâlistam, jo esat ârpusdzemdes grûtniecîbas laikâ,skrieðanâs - tas ir visbieþâk sastopamais kïûdu iemesls grûtniecîbas testos. Lai gan raþotâji zvçr, ka, pateicoties savâm pârbaudçm, tas bûs bagâts, lai izveidotu grûtniecîbu jau sestajâ dienâ pçc apaugïoðanas, ir jâapzinâs svarîga detaïa: HCG ir agrâkâ asinîs, tikai vçlâk urînâ. Tâpçc, lai pârliecinâtos, ir labâk gaidît papildu nedçïu, lai iekïautu lielâku brîvîbu.

Paðlaik grûtniecîbas testi tiek veikti tâdâ veidâ, ka 99,9% gadîjumu viòi pârbauda grûtniecîbu. Tomçr jâatceras, ka nekâdâ gadîjumâ nav nekïûdîgi, arî lielâkâm brîvîbâm, jums jâdodas pie ârsta un jâveic papildu testi. Tomçr kïûdu gadîjumâ visbieþâk ir konstatçts, ka nav konstatçta grûtniecîba, bet nevis otrâdi. Tâpçc sievietes, kas nevçlas grûtniecîbu, var justies pârliecinâtas par testa negatîvo rezultâtu.