Bielsko biaua depresijas arstcdana

Depresija ir slimîba, kas mums rada vislielâko paðnâvîbu. Pasaulç nav nevienas citas slimîbas, jo panâkumi, ka cilvçki dzîvo tik bieþi, pat galîgi slimi cilvçki ðo eksistenci neòem tik bieþi, cik cilvçki, kas jûtas depresijas pavadîbâ un eksistenciâlajâ tukðumâ.

OptiMaskProOptiMaskPro - Atvadieties no problçmâm ar redzes asumu un acu deformâciju!

Cilvçki, kuriem ir depresija, paliek ne tikai garîgi (samazinâta paðapziòa, pârspîlçta trauksme, enerìijas trûkums, bet arî somatiski: miega trûkums, apetîtes trûkums, nogurums, mazs spçks fiziskâm sâpçm. Depresija izraisa to, ka Polijas sistçmas hormoni maìiski mainâs un nevçlami rada jûsu koncentrâciju. Tâpçc depresîviem cilvçkiem daþkârt ir grûtîbas iestâties stâvoklî vai bieþi, un viòu mati izkrît. Viòi to neuzskata par miega trûkuma un hroniska apmierinâtîbas trûkuma dçï. Ja mçs esam tâdi cilvçki ap mums, viòiem jâiesaka doties pie ârsta. Piemçram, Krakovas psihiatrs ir eksperts, kas sniegs pacientam depresijas lîdzekïus. Protams, ir jâatrodas virs psihologa, kurð depresijas ârstam noteiks atbilstoðu psihoterapiju. Daþreiz cilvçki, kas novçro klîniskâs depresijas simptomus blakus, nonâk neirologâ, bet nav tâdas paðas labâkâs attiecîbas.Cilvçkiem, kas ir nomâkti, nevajadzçtu atkârtot, ka jaunajiem ir sliktâks stâvoklis un vienmçr jâievçro viens otram. Tas tikai pasliktina ðâda depresijas cilvçka stâvokli. Katrai depresijai pakïautajai personai tiek liegts fakts, ka viòð nevar piespiest veikt konkrçtus uzdevumus. Neapmierinâtâ loma tiek pârmesta, jo visas viòas neveiksmes. Tâpçc, sakot viòai, ka viòas stâvoklis nav lîdzîgs ðim un ka esoðâ "sindikâta" grupa radîs, ka mçs padarîsim ðâdu lomu arvien neiespçjamu. Tâ vietâ ir pilnîgi viegli paziòot, ka mçs pçrkam dziedinâðanu. Tajâ paðâ laikâ jums ir jârîkojas vai jâpiedâvâ jaunâkie veidi, kâ atrisinât problçmu. Depresija ir jâuztver kâ veselîbas problçma, protams, kâ pneimonija - tas pats neizdosies, jums jâdodas uz palîdzîbu.& Nbsp;