Bistamibas zonas masivs

Ja sprâdzienbîstamas vielas tiek uzskatîtas par konkrçtu dzîvokli, atbilstoðs daudzums skâbekïa vai oksidçtâja, kâ arî efektîva aizdegðanâs var bût zinâms sprâdzienbîstamîbas risks.HRD sistçma ir komanda, kas ieteicama sprâdziena novçrðanai.

beez-m24.eu BeezMAXBeezMAX - Efektîva ortopçdiska ziede locîtavu problçmâm!

Tâs darbîba rçíinâs ar faktu, ka tâ reìistrç sprâdziena sâkotnçjo posmu un pçc tam to neïauj. Novçrð nevçlamo spiediena pieaugumu aizsargâtajâ ierîcç.Ðî metode kalpo droðîbai un novçrð bojâjumus.To raksturo pierâdîta un rentabla metode, augsta uzticamîba un âtra sistçmas reakcija. Tâs îpaðîbas ir tâdas, ka tâs ir noderîgas gan iekðpusç, gan ârpusç, tâs ir maigi apstrâdâjot un transportçjot, tai ir vienkârða un liela iespçja nomainît komponentus pçc sistçmas aktivizçðanas. Pielâgoðanâs ir pielâgota klienta prasîbâm.Cilindrs hrd ir cilindrs ar sprâdziena novçrðanas plânu. Tâpçc ir visizplatîtâkâ un bieþâkâ sprâdziendroðu sistçmu metode.Ðie baloni parasti tiek izmantoti tâdu ierîèu, cisternu, cauruïu un cauruïu aizsardzîbai, kuros tie raþo putekïus, hibrîdus maisîjumus un gâzes, visâs rûpniecîbas nozarçs.Tie ir arî lieliski sprâdzienbîstami aparâti, piemçram, tvertnes, filtri, cikloni, maisîtâji, þâvçtâji un granulatori, kur ir sprâdzienbîstamas vielas.Ðâ mçneða baloni hrd tvertne ar ugunsdzçðanas materiâlu, kas noslçgts ar droðîbas plâksni. Zemâk ir detonators aiz grieðanas spirâles. Tas tiek aktivizçts ar vadîbas bloku, un plâksne tiek sagriezta ar spirâli ïoti îsajâ posmâ.Tie ir piepildîti ar pulvera maisîjumu, kas, izsmidzinot telpâ, samazina sprâdziena spiedienu, neitralizçjot putekïainu sprâdzienbîstamu vidi.Attiecîbâ uz farmaceitiskâm rûpnîcâm vai pârtikas rûpniecîbu, kur tiek paaugstinâtas sanitârâs prasîbas, tiek ievietotas hrd pudeles, kurâs izmanto tvaiku. Tie tiek izpildîti ar ûdeni, kas maksâ virs virðanas temperatûras. Kad vârsts sâkas, ir spiediena kritums, un ûdens sâk vârîties, un objekts nekavçjoties paliek tvaikâ. Ðie baloni ir izgatavoti saskaòâ ar ATEX principu.