Bpb drodibas noteikumi

Jautâjums par neekspozîciju ATEX (ATmosphere EXplosible ir aizvien svarîgâks jautâjums arodveselîbas un darba droðîbas jomâ, ATEX direktîva ir Eiropas Savienîbas tiesiskais regulçjums, kas attiecas uz standartiem, kas jâievçro bîstamu, galvenokârt pakïautu produktu tuvumâ. sprâdzieniem.

http://lv.healthymode.eu/drivelan-ultra-labakas-un-visefektivakas-erekcijas-tabletes/

Paðlaik visâm ierîcçm, kas sagatavotas Eiropas Savienîbas teritorijâ, ir jâbût bîstamâm, pateicoties sadarbîbai ar ATEX direktîvu. Pirmkârt, ATEX nosaka izmantoto materiâlu veidu un turklât izmantoto konstrukciju. Ierîces, kas veic ðo padomu, ir maríçtas ar CE zîmi. Raþotâja pienâkums ir klasificçt apdraudçjumus un pieðíirt maríçjumus konkrçtam produktam. Putekïu savâcçji ir ierîces, ko plaði izmanto rûpniecîbâ. Tie galvenokârt paredzçti smalku putekïu daïiòu sagatavoðanai. Cita starpâ tie tiek izmantoti metâlapstrâdç, kas paredzçta slîpçðanai, lçjumu apstrâdei, slîpçðanai, pulçðanai. Tiek izmantoti putekïu savâcçji un kokapstrâde, îpaði putekïu nosûkðanai un pulverveida materiâlu, galvenokârt íîmisko pulveru, apstrâdei. Pastâv visa procedûra, lai novçrtçtu izstrâdâjumu atbilstîbu sprâgstvielas droðîbai. Parasti ðâdu novçrtçjumu veic neatkarîga paziòotâ institûcija. Ðâdas atbilstîbas novçrtçðanas sezonâ tiek izveidota visa tehniskâ dokumentâcija, kurâ starp to direktîvu sarakstu, ar kurâm tâ ir laba ierîce, ir saraksts ar dokumentiem, kas tika òemti vçrâ ierîces raþoðanâ. Dokumentâcijâ jâiekïauj arî ðâda informâcija: ierîces kvalitâte un kvalitâte, ierîces maksimâlâ virsmas temperatûra, piemçrota aizsardzîba pret eksploziju. ATEX jâpielâgo konkrçta uzòçmuma prasîbâm un jâievieð efektîvi un loìistiski un cilvçkresursi. ATEX direktîvas piemçroðanas izmaksas ir salîdzinoði vienkârðas salîdzinâjumâ ar draudiem, ko rada sprâdzieni.