Centrala putekisuccju cena 2015

Lielam cilvçku skaitam tîrîðana ir apvienota ar tradicionâlo putekïu sûcçju. Daþi cilvçki zina, cik praktiska ir pamata putekïu sûkðana. Tâpçc ir daudz noderîga ierîce (sistçma, kas ir atvçrta kâdam. Tajâ nav piesâròots gaiss telpâs, jo putekïu sûknçðanas laikâ putekïi tiek nekavçjoties transportçti ârpus mâjas. Un tas nozîmç, ka mâjokïu ceïâ nav putekïu, aiztures, putekïu, nejûtas nepatîkamam nosmakðanas gaisam.

Tad tâ ir ïoti vienkârða ierîce visam, it îpaði alerìiskiem cilvçkiem. Centrâlais putekïsûcçjs labajâ pusç atbrîvojas no mâjas putekïu çrcîtçm un ziedputekðòiem, un tas ir tikai tâds pats, ka alerìijas cieð maz. Citas priekðrocîbas ir tas, ka rîks ir mazkalorisks un mierîgs. Caurules svars ir daudz îsâks nekâ tradicionâlâ putekïsûcçja svars. Turklât metodes darbs nav dzirdçts mâjâs, jo tâ pirmâ lapa tiek iegûta ârpus dzîvojamâm telpâm. Ðâda klusa centrâlâs sistçmas darbîba nozîmç, ka tîrîtâs vietâs mçs varam runât, klausîties radio, runât pa tâlruni un vakuumâ. Ârzemçs, miega bçrni, neatkarîgi no tâ, vai persona cieð vai atpûsties, nedzird mûsu darbu. Vçl viena pozitîva centrâlâs vakuuma tîrîðanas iezîme ir tâs efektivitâte. Centrâlâ sistçma ir ïoti rentabla sûkðana, kas nav saistîta ar tvertnes pilnîbu, kurâ ir putekïi. Lielâkajai daïai modeïu nav putekïu maisiòu, bet nekas neliedz tos izmantot. Putekïsûcçji ir daudz bagâtâki par tradicionâlo putekïsûcçju, jo tâ cena ir vismaz PLN 1500 plus montâþa, bet tai ir tik daudz priekðrocîbu, lai ieguldîtu tajâ. Kopçjâs izmaksas var samazinât, kad mçs to uzstâdâm paði. Daïa no tâm koncentrç visu organisma centrâlo putekïsûcçju? Uzstâdîðana ir izteikta, pateicoties centrâlajai, iesûkðanas caurulei un sûkðanas ligzdai. Tajâ paðâ laikâ vienîba ir svarîgâkâ instalâcijas daïa, jo tad tajâ tiek konstatçts dzinçjs, kâ arî putekïu tvertne. Ierîces uzdevums ir strâdât zem spiediena. Ðî vietne ir piemçrota dzîvojamiem rajoniem, piemçram, pagrabâ, garâþâ, bçniòos. Sûkðanas caurules nevar redzçt, jo tâs ir slçptas sienâs, griestos vai grîdâ. Sûkðanas ligzdas ir novietotas nama attâlâs vietâs, lai to bûtu vieglâk veikt. Lai iztukðotu telpu, vienkârði pievienojiet cauruli ar tîrîðanas galu un ierîce ieslçdzas. Jûs varat arî pievienot to ar pogu, ko var redzçt uz roktura.