Comarch erp xl pasutijumi

Tâpçc kompromisa xl programmai ir uzlabota ERP klases sistçma, kas atbalsta un vienkârðo moderno uzòçmuma vadîbas procesu. & Nbsp; ERP programmatûra tiek ieviesta daþâdos uzòçmumos, sâkot no jaunâkajiem, vairâkiem cilvçkiem lîdz visai sabiedrîbai ar daudzâm filiâlçm visâ pasaulç.

Ðîs programmatûras versijas galvenâs priekðrocîbas ir zinâmas uzòçmumu vadîbas jomâs:- grâmatvedîbas un grâmatvedîbas pakalpojumi, \ t- zemes un uzglabâðanas statuss,- privâtu un atklâtu dokumentu apriti, \ t- uzòçmuma iekðçjo procesu analîze, \ t- pârdoðanas un izsniegðanas attiecîbas ar gala klientu, \ t- uzòçmuma cilvçkresursu vadîba.

Komplekss xl programma iepazîstina ar ïoti plaðiem ceïiem un aizòem moduïu konstrukciju.Es apliecinu lielâs iespçjas izveidot risinâjumu, kas pielâgots uzòçmuma îpaðajâm vajadzîbâm.Moduïu sçrija tiek apkopota jomâs, kas loìiski apvieno funkcijas, kas darbojas kopâ.Kompromisa sistçma ir pielâgota katra uzòçmuma vajadzîbâm. & Nbsp; Pasûtîjumam seko interesanta analîze par visiem biznesa procesiem un vajadzîbâm.Papildus standarta licences versijai, komarga piedâvâjumi un íermenis kâ SaaS vai programmatûra kâ pakalpojums. Viss pakalpojums vienreiz darbojas kâ mâkoòdatoðanas daïa. Piekïuve ir iespçjama, izmantojot interneta savienojumu, izmantojot tîmekïa pârlûkprogrammu.Ðis izplatîðanas stils samazina izmaksas, kas saistîtas ar produkta ievieðanu galîgajâ cilvçkâ. Viòð neuzskata, ka ir nepiecieðams ieguldît raþoðanas serveros un iznomât speciâlistus pakalpojumu un programmatûras mâjokïiem.Tehnoloìiskiem uzòçmumiem programma nodroðina îpaðus moduïus. Tie ïauj jums noteikt raþoðanas procesus.Datu bâzç var izmantot izmantoto izejvielu tehniskos parametrus, kâ arî aizstâjçjus. Atðíirîgas tehnoloìiskâs versijas ïauj pielâgot biroja piedâvâjumu ârçjam saòçmçjam.Ðobrîd comarch xl programma ir ieteicama vairâk nekâ 5000 uzòçmumos visâ Polijâ. Lielâkâs programmatûras, ko izmanto programmatûra, cita starpâ ir bûvniecîba, íîmija, transports, elektronika un automatizâcija.Lielâkie lietotâji ir:- Tirgotâjs- VOX çku noliktavas