Darbinieku apmaciba un zus

Kases aparâti ir elektroniskas ierîces, kas reìistrç labu nodokli un PVN, kâ arî stabilu palîdzîbu mazumtirdzniecîbâ. Uzòçmçjiem, kuri ir pârsnieguði Finanðu ministrijas uzlikto Finanðu ministrijas noteikto tirdzniecîbas apjomu, ir pienâkums reìistrçt mazumtirdzniecîbu ar fiskâlu kases aparâtu novitus sento e. Mâkslas jomâ kases aparâts noteikti izârstç veikalu, jo pârdoðana tiek reìistrçta daïçji automâtiski, un reìistrâcija tiek veikta iekðçjâs kases atmiòâ.

Kases aparâtiem ir vajadzîgs ikdienas ziòojums. Dienas pârskatâ ir ikdienas ieòçmumu apjoms, kas nemainâs, jo tas tiek reìistrçts kasç un iznîcinâts ieprogrammçtajos PTU tarifos. Kases aparâti tiek ieskaitîti autonomajos kasçs un datoros. Autonomo kases panâkumu dçï tie ir çdieni, kas ir aprîkoti ar iekðçjo programmatûru un veido iebûvçtu PLU preèu datubâzi, t.i., kodu un burtu uzòçmumu sarakstu ar atbilstoðâm PTU nodokïu likmçm, cenâm un svîtrkodiem, kas atrodami veikalâ. Pateicoties programmatûrai, simboliem var pieðíirt nodokïu likmes vçrtîbas un produkta datu bâzi. Ðâdi kases aparâti pçc PTU koda ievadîðanas vai produkta skençðanas, izmantojot skenera ierîci, dod to mâjas bâzç un dod pircçjam kvîti. Darîjums parasti tiek pabeigts, izmantojot pogu ar vârdiem "summa" vai "nauda". Autonomâ kases programma vçlâk tiek nolasîta noliktavas programmâ, lai kontrolçtu veikala darbîbu. Ðâda veida kases aparâts joprojâm var darboties kâ savienojums ar galddatoru. Diemþçl ðâda veida kases aparâts ir nozîmîgs trûkums - tâs neïauj ievest svarîgâku preèu datu bâzi nekâ desmitiem tûkstoðu. Kases aparâta iegâde pçdçjâ brîdî nav lieliska programma. Tâpçc ierîce finanðu gada numuros nav noderîga, un, ja mums ir pârâk ilgi nekâ domas, tad likums pirms darba uzsâkðanas nodroðinâs daudz naudas.