Datorprogramma ir nemateriala un juridiska

Lielisks projekts pareizajam uzòçmumam ir tikai daïa no panâkumiem. Otrajâ pusç ir jâaizsargâ visi oficiâlie jautâjumi, atbilstoða segregâcija, pasûtot tekstus uzòçmumâ, lai jûs varçtu âtri atrast tos jebkurâ laikâ, piemçram, PIP un daþâdu amatpersonu gadîjumâ. Uzòçmçjdarbîbas vadîbas atviegloðanas brîdî varat izmantot integrçtas datorprogrammas. Optima programmu grupa ir pçdçjâ, kas nodarbojas ar daudzu klientu atzîðanu.

Revitalum Mind PlusRevitalum Mind Plus Efektīvs risinājums koncentrācijas un atmiņas problēmām

Interesenti var iegût no viedokïa Optima demo programmas un pârbaudîts funkcionalitâti, lai novçrtçtu interfeisu uc Programmu var pasûtît uz CD, vai arî iegâdâties licenci tieðsaistç. Demo versija ir noderîga 60 dienas. Programma tiek izstrâdâta, ir Windows (Windows 7 (ar versiju Starter Windows Vista Service Pack 2, Windows XP SP3, Logi Server 2003 2. servisa pakotne Windows Server 2008 2. servisa pakotne Windows Server 2008 R2. Kad uzstâdîðanas bûtu rûpîgi izveidot sistçmu. minimâlais ieteicamais ekrâna izðíirtspçja ir 1024x768. bûvniecîba no gribçja ir sistçmas administratora privilçìijas. instalçðanas process sâkas ar apstiprinâjumu no garantijas, licence arî pieder. Tad uzstâdîtâjs pârbauda, vai jûsu dators ir pietiekami, lai noteiktu lietu programmu COMARCH OPTIMA. ja . problçmas liedz pârtrauc instalâcijas procesu nâkamais solis ir izvçlçties aktîvo moduïu lietotâjs izvçlas moduïus, par kuru tika iegâdâti licence mâcîba sastâvdaïâm bûs spçcîga vçlâk ieviest jauninâjumus struktûrâ programmas... programmu / Utilities / operatoriem pamata elements Bûtiska Comarch OPTIMA programmai ir datu bâze. Panâkumi, ja lietotâjs jau ir uzstâdîtas un viegli serveris òem vajadzîbas tâs bûvniecîbas programmu. Pçc bûvniecîbas pabeigðanas nav nepiecieðams restartçt datoru.