Dators parada nepareizu stundu

Daþâdiem darba veidiem nepiecieðama cita tipa specializçtas elektroniskâs iekârtas îpaðums.

Ðeit es runâju ne tikai par datoriem, kas pçdçjâ laikâ ir bijuði spçkâ jebkurâ uzòçmumâ, pat ðajâ mazajâ uzòçmumâ, bet arî par sareþìîtâku aprîkojumu, kas ir pierâdîjums fiskâlajiem kases aparâtiem. Katras elektroniskâs ierîces panâkumos ir vçrts atpazît tirgu pirms pirkðanas un uzzinât, ko tâ var mums piedâvât. Liela konkurence nozîmç, ka jaunie uzòçmumi pârdod ðo paðu vai ârkârtîgi lîdzîgu aprîkojumu par pilnîgi jaunâm cenâm. Lîdz ar to ir vçrts meklçt pârdevçjus, kas var piedâvât labas ierîces, bieþus un lieliskus zîmolus par maz naudas. Fiskâlâ printera cena tiek veidota no tûkstoðiem lîdz pat vairâkiem tûkstoðiem zlotu. Pirms iegâdâties, bûtu arî labi domât par to, kâdas mçbeles - kâdus parametrus un darbus nepiecieðams lasît. Piemçram - citi kases aparâti bûs piemçroti pârtikas preèu veikalam, citiem farmâcijas uzòçmumiem un citiem pakalpojumu pârdoðanai. Daþos gadîjumos ir vçrts izvçlçties papildu aprîkojumu vai kases aparâtus, kas sadarbojas ar datoriem. Pârtikas veikala gadîjumâ ir vçrts ieguldît daudzumos ar svîtrkodu lasîtâju. Aptiekas fiskâlais printeris ir arî optimâls risinâjums. No sçrijas, pârdodot nelielu skaitu pakalpojumu, nav nepiecieðams ieguldît otrajâ ierîcç - tikai smaga un zema kases sistçma. Kases aparâtu, tâpat kâ citu elektronisko ierîèu, cenas ir atkarîgas no to veida, lieluma, funkciju skaita. Dabiskâs un delikâtâs ierîces parasti bûs populârâkas par pilnajâm ierîcçm, kâ arî sareþìîtas ierîces, kas satur specializçtu programmatûru. Ir labi zinât tirgu pirms pirkðanas un atrast pârdevçjus, kas piedâvâ zemâkâs cenas, bet ir arî vçrts rûpîgi apsvçrt, vai mums ir nepiecieðama daudz bîstamu (un to paðu dârgâku ierîci. Pçrkot datorus, telefonus, kases aparâtus vai jaunas ierîces, jâapzinâs, ka ir svarîgi tos iekïaut kampaòu kampaòâs.

Ir jâpatur prâtâ, ka atseviðías ierîces var iekïaut tikai nolietojuma izmaksâs, vienlaicîgi nevar atskaitît visu pirkuma summu. Kases aparâtu gadîjumâ ir vçrts zinât, ka ir svarîgi saòemt lîdz 90% kompensâciju par pirkuma izmaksâm.