Datorzinatnes attistibas tendences

Nevienam nav ðaubu, ka mçs esam datorzinâtnes straujâ attîstîbas posmâ. Vçl lielâka sava dzîves joma ir atkarîga no datoriem un programmatûras. Tas nav tad, kad ðíiet, ka no pirmâ acu uzmetiena, kaut kas slikts. Pateicoties programmçtâju savstarpçjai atkarîbai, mçs palielinâm mûsu darbu efektivitâti un radâm citas darba vietas. Daþi no mums ir nepietiekami novçrtçjuði IT lomu bagâtâs kopienas veidoðanâ.

Jau kâdu laiku mçs bieþâk dzirdam par ERP sistçmu. & Nbsp; Daudzi mani draugi izmantoja ðo sezonu, bet viòi nevarçja izskaidrot, kas ir zem tâ. Viòð bieþi parâdîjâs gan radio, gan televîzijâ. Vienu reizi es nolçmu uzzinât, ko ERP sistçma satur. Ðajâ dokumentâ es apkopoju to, ko esmu iemâcîjusies.ERP ir saîsinâjums no uzòçmuma resursu plânoðanas. Tas nozîmç beigas, kas ir uzòçmuma resursu plânoðana. Ðobrîd pastâv IT lietojumprogrammu sistçmas, kas integrç visus procesus, kas notiek citos uzòçmuma lîmeòos. Erp sistçma ïauj optimizçt uzòçmuma darbîbas aspektus, kas izmanto ðâdu programmatûru. To veic, inter alia, uz tâdâm virsmâm kâ cilvçkresursu pârvaldîba, finanses vai loìistika vai raþoðana. Ðîs programmatûras, pateicoties moduïiem un daudzfunkcionâlai darbîbai balstîtâ struktûrâ, tiek iepazîstinâtas ar vçl populârâkiem uzòçmumu pasâkumiem. Tas ir svarîgs visa darba uzlabojums un uzòçmuma vispârçjâs darbîbas uzlaboðana. Pateicoties tam, atseviðíu darbinieku dzîves un ienâkumi ir dzîvi. Protams, uzòçmuma valdei ir vislielâkâs priekðrocîbas, taèu ievçrojami mainâs arî situâcija, kad cilvçki ieiet mazâkos uzòçmumos.Tagad òemsim îsu pârskatu par nozarçm, kurâs tiek izmantotas ERP sistçmas. Ðeit jûs varat uzskaitît piena rûpniecîbu, tçrauda servisa centrus, tirdzniecîbu, finanðu konsultâcijas, rûpniecîbu, kas saistîta ar augu audzçðanu un daudz ko citu. Îpaði nepiecieðams izmantot minçto programmatûru daþâdâs zinâtniskâs un pçtniecîbas iestâdçs, kas notiek ârkârtîgi nozîmîgâ pçtîjuma efektivitâtes nosacîjumâ.