Deecinas atkaribu arstcdana 3 maija

Reiz pornogrâfija bija ne tikai smalkâka, bet arî grûtâk piekïût. Paðlaik tikai daþi klikðíi no peles, apstiprinâjums, atzîmçjot atbilstoðo vairâkuma logu, un visi var piekïût asâm, vardarbîgâm pornofilmâm, erotiskiem stâstiem vai piekâpîgiem fotoattçliem. Laikraksti ir iebûvçti kioskos, kuriem pievienoti DVD attçli. Pat reklâmâs paðas par sevi tiek uzskatîts atðíirîgs seksuâlais slânis, ko var izmantot narkomâni.

Kad "izklaide" kïûst par atkarîbu? Pirmâ projekcija ir aizrauðanâs ar pornogrâfiju un grûts uztraukums par materiâla skatîðanos. Vçlâk narkomâns apzinâti sâk meklçt produktus, kas ietekmç viòu. Ir aizvien lielâka sajûta, ka, lai gan pçdçjais pasâkums var bût satraukts. Tâpçc tas rada noteiktîbu, tâpçc pçc katra brîþa trûkst reakcijas uz faktoriem, un tas ir saistîts ar arvien spçcîgâka satura izpçti. Nâkamais solis ir pârsniegt mûsu iespçjas attiecîbâ uz materiâla izvçli; tiem, kas bija pretîgi. Tâpçc ârkârtçjos gadîjumos tâ tiek iegûta faktiski skatâmâ satura raþoðanâ, un tâpçc tâ kïûst slikta vai neiespçjama.

Pornogrâfijas darbîba ir ârkârtîgi sareþìîta. Ðâda atkarîba bieþi rada lielus zaudçjumus ne tikai finansiâlâ ziòâ, bet arî problçmas, veidojot attiecîbas starp cilvçkiem. Fiziskie fakti ir îpaði tas, ka trûkst spçjas uzvarçt reâlajâ dzîvç, ar interesantu personu. Partneris vairs nepietiekami stimulç cilvçku. Sievietçm tas var sasniegt intîmo anestçziju.

Tikai atturçties no pornogrâfiska materiâla skatîðanâs, ârstçjot, var izrâdîties nepietiekama. Terapeita palîdzîba tiek izmantota, lai palîdzçtu jums saprast, kâpçc viòi nonâk atkarîbâ, kâdas problçmas mçs cenðamies atòemt no sevis. Jâ un atrodiet "aizvietotâju atkarîbu", kas dos jums brîvu laiku.