Deecinas tehniskie tulkojumi

Daþreiz gadâs, ka ir obligâti tulkot daþus materiâlus no vienas valodas uz citu. Tad ir nepiecieðams izmantot tulkotâjus profesionâliem mçríiem, jo dokumenti ir jâattçlo viens no tulkoðanas birojiem, pat ja mçs paði zinâm sveðvalodu.

Kâ panâkt labu biroja izvçli, kâ izvçlçties vispiemçrotâkos profesionâïus, kuri mums labi un labi tulko dokumentu?Pirmkârt, tieðajâ lapâ jâmeklç pieejamâs tulkoðanas aìentûras. Vienmçr bûs kâds, kas ir izmantojis ðâdu biroju vai dzirdçjis, ka kâds to izmanto. Pieejamo biroju sarakstam vajadzçtu vienkârði pajautât draugiem, vai viòi domâ par ðiem birojiem, vai izmanto tos vienâ pieredzç, vai kaut ko, ko viòi var rakstît par tiem.Ir vçrts apkopot vairâkus ðâdus lçmumus. Tâdâ veidâ ir vçrts tos pârstâvçt. Pateicoties tam, noteikti ir lielâka iespçja pçdçjam, ka viòi bûs reâli, ka viòi to atdos.Pçc informâcijas iegûðanas no sava, ir vçrts doties un runât kâdâ birojâ. Lûdziet viòiem sniegt ieteikumus, lûgt apstiprinât skaitli un tiesîbas veikt ðâdu citu profesiju. Galu galâ, kâ lietotâjiem, mums ir jâpârbauda viss pirms lçmuma pieòemðanas.Tikai brîdi runât par citâm lietâm. Jûs varat redzçt, kâda pieeja maina ðîs lomas, kas tulko mums. Vai arî viòi ir grûtâk vai bezatbildîgi, ja jûs varat tos uzticçties vai nç.