Drodibas un sabiedriskas kartibas iestathu sistcma

Maðîna, kas darbojas, rada draudus pavadonis, kurð novçrtç darbinieku, kurð to dara. Paðreizçjâ iemesla dçï maðînâs ir nepiecieðams uzstâdît droðîbas sastâvdaïas, saglabâjot raþoðanas jaudu. Droðîbas sastâvdaïas un metodes galvenokârt izmanto rûpnieciskâs raþotnes, kurâm ir tâlejoðas naudas, lai nodroðinâtu organizâcijas un tehnoloìiskâs ìimenes, organizâcijas lîniju un tehnoloìiju lîniju partnerus.

Polijâ ðis skaitlis ir ðâds: Ekonomikas ministra 2002. gada 30. oktobra noteikumi par minimâlajâm prasîbâm attiecîbâ uz darba droðîbas un higiçnas prasîbâm, ko cilvçki izmanto darbâ (Likums Nr. 191, 1596. punkts, ar grozîjumiem. . Tiesîbu akti un likumi nosaka, ka maðînai jâbût aprîkotai ar vismaz avârijas uzglabâðanas ierîci, kas novçrð vai novçrsîs briesmas. Izòçmums ir maðînas, kurâs droðîbas slçdzis nesamazinâs risku, jo tas uzvedîbas brîdî neuzòems prestiþu un neradîs draudus. Populârâkie slçdþi ir: slçdþi un elektromagnçtiskie droðîbas bloíçtâji maðînâs un tehnoloìiskajos procesos, ierobeþojoðie slçdþi ar droðîbas funkciju pârtikas un farmâcijas nozarç (augsta enerìija un jauda augstiem darba apstâkïiem, magnçtiskie droðîbas slçdþi un kodçtie slçdþi, kâju slçdþi. Droðîbas slçdzis jâuzstâda pieejamâ un pieejamâ nozîmç (lûku vai durvju virsmâs, precîzi atpazîstamâ stilâ (sarkans rokturis uz dzeltena fona, lai maðînas darbîba varçtu notikt vismazâk. Maðînas apstâdinâðana beidzot novçrð negadîjumus, samazina negadîjuma sekas un novçrð maðînas bojâjumus, jo tâ ir slikta.