E mikroskopi

Katrs mazais cilvçks, kas beidzis pamatskolu, saprot, kâ norâda mikroskops. Daudz jautrîbas aplûkoja preparâtus, kas bija gudrâki saskaòâ ar ðo gudro ierîci. Lielais krâsu skaits un zinâtîba, redzot balto asins ðûnu dabu, pierâdîja, ka visa mâcîba ar mikroskopu kïuva interesantâka.

Tomçr profesionâïi nebûs satura, bet fakts, ka attçls ir lielâks. Viòiem ir nepiecieðams pietiekami labs palielinâjums, pietiekama spuldzes jauda, lai apgaismotu preparâtu, un daudzi citi faktori, ko nepamatota persona var izvçlçties nepareizi. Piemçram, zinâtnieks bûs vairâk ieinteresçts elektronu mikroskopâ, jo pçdçjais varçs radît attçlu lîdz vairâkiem miljoniem reiþu. Tomçr mâjas nolûkos mçs to nepçrkam, jo tas aizòem daudz vietas un parasti ir dârgi. Ðeit nâk ar papildu aprîkojumu, kas balstîts uz pareizi sakârtotiem objektîviem vai optisko mikroskopu. Tas nodroðina ievçrojamu vietu ietaupîjumu arî ir ïoti populârs par pieòemamâm cenâm. Papildus ðiem diviem veidiem ir daudz profesionâlâku aprîkojumu. Mçs varam iegût akustiskos mikroskopus, izmantojot akustiskos viïòus, hologrâfiskus, kas nodroðina ïoti svarîgu enerìijas dziïumu un spçcîgu attçla reìistrâciju trîsdimensiju. Un cik âtri viòð atgriezâs ðâdu organizâciju mâjâs, mums nav nepiecieðams. Kâpçc? Un vai persona, kas vada dârzeòus mûsu dârzâ pie çkas, izmantos kombainu? Dârgâkie mikroskopi nav parastais lietotâjs pasaulç. Ievçrojams daudzums ðâda aprîkojuma ir nevajadzîgi pirkts mâjâs, piemçram, lai bçrns kâdu laiku izklaidçtos. Bet pçc daþiem mçneðiem tas tiek ievietots skapî vai pagrabâ, kur to iznîcina putekïu savâkðana. Tâpçc, izvçloties mikroskopu, kas mums ir izdevîgs, mums rûpîgi jâapsver, ko mçs meklçjam, nevis noþçlot iztçrçto naudu.