Eksporta uzocmumi katowice

Pçdçjâ laikâ uzòçmuma darbîbas tikai Polijas laukumâ var izrâdîties nepietiekama. Ðim nolûkam ir ne tikai lielo uzòçmumu îpaðnieki, bet arî mazie uzòçmçji. Un vienîgie un citi cenðas mûsdienâs paplaðinât savu mçría grupu ne tikai citu valstu iedzîvotâjiem, bet daþreiz arî citiem kontinentiem. Tiklîdz vissvarîgâkais un daudz rentablâkais pasâkums bija noteikt Âzijas tirgum interesantu produkta raþoðanu, tagad tas ir labi pârdomâts eksports uz Krieviju. Tâpçc mûsdienâs katrs uzòçmçjs apzinâs, ka tulku loma sanâksmçs ir ârkârtîgi svarîga. Neviens negrib, lai uzòçmuma îpaðniekam bûtu visas lietotâju valodas, un visi sagaida, ka tikðanâs laikâ tiks nodroðinâts labs tulks, kurð tulko katru vârdu, ko runâ uzòçmuma îpaðnieks.Protams, ir tas, ka prezidentam ir valodas zinâðanas, vai viòam ir darbinieks, kurð var runât darbuzòçmçju. Vienmçr atcerieties, ka tulkojums ir ârkârtîgi saspringts darbs, kas nav piemçrots visiem, pat ar visefektîvâko valodu apguvi. Tas nozîmç, ka tulks, kurð ir nekvalificçts darbinieks, kurð nav profesionâls, jauna situâcija, kas viòam ir pârâk uzsvçrta, nevarçs iztulkot vârdu vai sâkt stostîties, kas padara to nesaprotamu un mûs kâ îpaðnieku. uzòçmums pakïaus klientus smieklîgi vai tumðâkajâ gadîjumâ - enerìijas trûkumam sadarboties.Kas ir daudz, valodas zinâðanas nav pietiekamas. Tulkotâja loma un spçja zinât terminoloìiju, kas saistîta ar sanâksmes tçmu. Turklât profesionâlie tulkotâji ir cilvçki ar nevainojamu diktu un labi praktizçtu îstermiòa atmiòu, pateicoties kuriem viòu veiktie tulkojumi saòçmçjam bûs nepârprotami, vienkârði un precîzi. Un, kad tas ir zinâms, vissliktâkâ lieta, kas notiek sanâksmçs ar personâm, kuras runâ daþâdâs valodâs, ir puðu sapratnes procedûra un pârpratumi, kas izriet no valodas barjeras.

Nonacne

Avots: Lingualab