Es direktiva

http://lv.healthymode.eu/vivese-senso-duo-oil-2-efektiva-matu-izkrisana-sagatavosana/Vivese Senso Duo Oil 2. Efektīva matu izkrišana sagatavošana

ES Atex direktîva nosaka pamatprasîbas, kas jâievçro visiem izstrâdâjumiem, kas paredzçti lietoðanai sprâdzienbîstamâs zonâs. Direktîvas funkcionâlie standarti nosaka îpaðas prasîbas. Dalîbvalstu iekðçjo noteikumu ietvaros tiek regulçtas prasîbas, kas nav noteiktas ne direktîvâ, ne iekðçjos standartos. Iekðçjie noteikumi nevar bût pretrunâ ar direktîvas noteikumiem, kâ arî tie nevar bût saistîti ar direktîvas prasîbu stingrâku piemçroðanu.

Atex direktîva ir ieviesta, lai samazinâtu risku, ko apvieno ar rezultâtu izmantoðanu reìionos, kur var bût sprâdzienbîstama vide.Raþotâjs uzòemas lielu atbildîbu, lai noteiktu, vai konkrçtais produkts ir pakïauts novçrtçjumam par atbilstîbu atex daïâm un konkrçta raksta pielâgoðanu ðiem principiem.Atex apstiprinâjums tiek reklamçts produktiem, kas atrodas sprâdzienbîstamîbas tuvumâ. Potenciâli sprâdzienbîstama vide ir lauks, kurâ tiek raþotas, izmantotas vai uzglabâtas vielas, kas kopâ ar gaisu var veidot sprâdzienbîstamus maisîjumus. Jo îpaði ðâdu vielu grupa ir: ðíidrumi, gâzes, putekïi un kaut kas uzliesmojoðs. Tâdçjâdi var bût, piemçram, benzîni, spirti, ûdeòradis, acetilçns, ogïu putekïi, koksnes putekïi, cinka putekïi.Sprâdziens ir veiksmîgs, ja liels enerìijas daudzums, kas izplûst no efektîva aizdegðanâs avota, nonâk sprâdzienbîstamâ vidç. Pçc ugunsgrçka uzsâkðanas viòð sâk sprâdzienu, kas nopietni apdraud pârtiku un cilvçku veselîbu.