Facebook zinadanas 2

Kad mçs sâkam grâmatu ar enova sistçmu, parasti mçs esam par to katru reklâmu un frâzi. Tomçr, kad tas paliek ar katru nâkamo pçtîjumu, mçs ejam cauri vairâkiem izziòas posmiem. Sâkot ar bezsamaòu nekompetenci, kad mçs akli cenðamies nokïût lîdz punktam, klîstot tâs struktûras padziïinâjumos, par kurâm mums nav ne jausmas. Mçs nonâkam jaunos slazdos un aizdedzinâm mazos un dabîgos alejos.

Zinâðanu vâkðanaKad mçs iznîcinâm akli un identificçjam draudus, mçs esam slikti apzinâti nespçjîgi. Mçs meklçjam ceïveþus vai daþâdas vadlînijas. Mçs apkopojam zinâtni un soli pa solim, mçs cenðamies to nodroðinât. Ïoti jutîgs posms. Mçs esam ieinteresçti labi valkâtos ceïos atbilstoði konkrçtiem modeïiem. Nepârspçjamu panâkumu grupa. Mçs joprojâm pçrkam nâkamo informâciju, un laiku pa laikam ir mçìinâjums to piemçrot. Mçs skaitâm neveiksmes un atkal ir jâatgrieþas pie apmâcîbas. Daþreiz jûs pietiekamâ mçrâ apglabât informâciju, lai iegûtu informâciju. Mçs atkârtojam tâs paðas kïûdas, iegûstam pçtîjumus un pâriet uz citu lîmeni. Pastâvîgi atkârtojot, mçs nokïûstim fitnesa un sasniedzam bezsamaòas prasmes. Paðlaik viss notiek kâ sviestâ. Jûsu doma pieaug. Mçs nebaidâmies no lieliem izaicinâjumiem. Daþreiz gadâs, ka mçs varam arî bût maigi ar delikâtiem padomiem. Ðâda ticîba mûsos aug. Bet ir tâdas teritorijas, baltas plankumi, kur mûsu kâja nebija vairâk. Èempionâta vietas, kas paredzçtas apzinâtai prasmei. Zinâtne augstâ formâ. Mâksla un absolûta noteiktîba. Tas ir viss kognitîvais process, kas nav saistîts ar mûsu prasmçm. Procesi, kas nav saistîti ar jebkuru lauku.

Iepazît sistçmas struktûrasTas notiek ar sistçmu. Kâ iepazît katru struktûru. Jums ir jâapmeklç arî sâkotnçjâs vietas, arî garlaicîgi. Arî tad, kad saòemat "nospiedumus" no katra instrumenta. Augðup, protams, ir tas, ka mçs varam atbalstît tehnisko komandu. Sistçmas lietderîba tiek atzîta ar jaunâm ievieðanâm. Optiskie liecinieki liecina par inovâciju. Daþi euforijas cilvçki izmanto tâdus izteicienus kâ "revolûcija". Neatkarîgi no tâ, kâds ir noteikums, mçs uzzinâsim, ievieðot sistçmu arî çdot, lîdz iegâdâjoties èempionâtu.