Fiskala kase elzab

Saistîbas, kas nonâk kases aparâtu turçtâjam, ietver ne tikai darbu, kas saistîts ar to importu un fiskalizâciju. Gluþi pretçji, tie galvenokârt ir ieinteresçti vçlâkâ periodâ, kurâ mçs izmantojam konkrçtu fiskâlo kases aparâtu. Kas tad pieder pie Polijas mçríiem?

Kas mums ir saistîts ar nodokïu saistîbâm, ieskaitot kases aparâtu iegâdi?

1. Ieòçmumi, kvîtis.

Svarîgi ir saòemt ieòçmumus. Jûs esat dzirdçjuði par darbîbâm, lai pircçji izmantotu kvîtis no pârdevçjiem. Jebkuras ðâdas darbîbas? Kvîts ir simbols, ka nodoklis, kas jâmaksâ Nodokïu pârvaldei, tika atspoguïots izplatîtâja paziòojumos. Nevienu kvîti nevar saistît ar paðreizçjo, ka ðis nodoklis nav iekïauts. Tâpçc mçs esam ðeit, lai atteiktos no medikamentiem nodokïu un konkurences negodîguma dçï.

2. Dienas fiskâlais pârskats.

Ikdienas fiskâlais ziòojums ir papildu pienâkums, kas uzlikts uzòçmçjam. Nu, pçc katras dienas pabeigðanas (bet arî pirms nâkamâs dienas tirdzniecîbas uzòçmçjam ir jâizveido ziòojums. Tajâ tiks ievietota nodokïa vçrtîba, kas uzòçmçjam jâmaksâ mûsu galvenajai mîtnei raksturîgajai nodokïu iestâdei. Simple? Atcerieties, ka ðis ziòojums pastâv, kas tiek reklamçts fiskâlâs kontroles panâkumos.

3. Mçneða fiskâlais pârskats.

Tâpat, ja ikdienas ziòojumam ir vajadzîgs analogs ikmçneða ziòojums. Protams, ir òemt vçrâ visa nodokïa vçrtîbu, kas mums ir jâmaksâ papildus par visu mçnesi. Kad mums vajadzçtu sagatavot ðo ziòojumu? Ðajâ sakarâ jautâjums ir diezgan vienkârðs. Ikmçneða fiskâlais pârskats jâsagatavo lîdz tâ mçneða dienai, uz kuru tas attiecas.

4. Kases aparâts.

Îpaðums ar kases aparâta priekðrocîbâm ir saistîts arî ar pienâkumu ierakstît ierakstus kases aparâta reìistrâ. Ir svarîgi, lai ðie ieraksti, kâ arî jebkura grâmata tiktu atstâti tâdâ nozîmç, ka tie atrodas kases aparâtu tuvumâ. Protams, ðie teksti tiks kontrolçti nodokïu revîzijas laikâ, ko uzòçmçjs veic nodokïu birojâ.

Kopsavilkums: & nbsp; kases aparâtiem ir daudz pienâkumu. Tomçr, aizpildot tos, mçs garantçjam, ka mçs jums palîdzçsim. Tâpçc mçs to varam pierâdît, veicot daþâdas nodokïu inspekcijas, ko izveidojis Nodokïu birojs.