Fiskala kase

Visiem nodokïu maksâtâjiem, kas sniedz pakalpojumus tâdu fizisku personu situâcijai, kuras neveic uzòçmçjdarbîbu, ir jâreìistrç, izmantojot fiskâlâs ierîces, piemçram, kases aparâtu vai nodokïu printeri.

Nodokïu kases aparâts ir aprîkojums, ko bieþi izmanto tirdzniecîbâ jau vairâkus gadus, bet arî daþâda veida pakalpojumu sniedzçji, sâkot no datoru pakalpojumiem lîdz ârstiem.Posnet printeris ir lielisks citu veidu uzòçmçjiem. Viòi no tâ iegûst, galvenokârt, augstus komerciâlos tîklus, katru dienu izdodot pat vairâkus tûkstoðus ieòçmumu.Tomçr apsveriet, kâpçc kasç nav pieòçmusi pçdçjo, bet var arî apstrâdât ievçrojamu ieòçmumu summu? Piekriðana, bet kases aparâts mums neizdrukâs PVN rçíinu un tirdzniecîbas vietâs bez ðâdas iekârtas, tas beidzas manuâli, kas nav apmierinâts ar efektivitâtes un pakalpojumu uzlaboðanas problçmu. Tas vçl jo vairâk labprâtîgi ietekmç pat mazâkus uzòçmumus ðâdos risinâjumos.Printera iegâde nav populâra, tâ apvieno ar nepiecieðamîbu pçc vairâk nekâ 2000 jaukâm starplikâm, un jums vajadzçtu bût, ka ierîce, atðíirîbâ no valûtas, nedarbojas tâpat. Lai to atbalstîtu, ir nepiecieðams dators, kas aprîkots ar atbilstoðu pârdoðanas programmu, tâpçc ir arî izmaksas, bet milzîgas priekðrocîbas. Mums ir iespçja izsekot pârdoto preèu aizplûdei saòemðanas drukâðanas laikâ, nevis tad, kad kases aparâtu gadîjumâ tikai pçc inventâra programmas pârdoðanas tiek nolasîts.Izvçloties printeri, atcerieties par to, kura preèu datu bâze (PLU kodu skaits, mûsu çdienam ir jâizmanto un jâizvçlas apmçram 20 procenti lielâks nekâ tas ir izmantojams noteiktâ brîdî, jo jaudu nevar palielinât un mûsu izvçlçtâ summa var palielinâties. Vçl viens svarîgs elements, uz kuru mçs vçlamies pievçrst uzmanîbu, ir ikdienas pieðíirto ieòçmumu skaits.

Denta Seal

Mçs lasâm printerus kodu un izdrukâto biïeðu skaita dçï:- mazie / pârnçsâjamie - vidçji 100-150 ieòçmumi dienâ- veikali - dati par âtrâm komerciâlâm tirdzniecîbas vietâm, kam ir arî liela attîstîta preèu bâze.Paðlaik ierîces, kurâm ir tikai viens papîra rullîtis, ir pieslçgtas klientu rçíiniem, jo kopija ir paredzçta elektroniski, SD kartç.