Fiskala kases vcsture

Ling Fluent

Ïoti svarîga ir vieta, kur spçlçjat. Tâ ir plaði saprotama droðîba, kas izpauþas daþâdos aspektos, un daþâdas iespçjas. To vidû noteikti bûtu jâaizsargâ pret nejauðiem notikumiem, piemçram, ugunsgrçkiem, plûdiem vai pârspriegumiem, kâ arî zâdzîbâm.

Ðâdas lietas ir daudz modernâkas nekâ ðíiet. Diemþçl tie tiek publiskoti, tâpçc viòi pârdod, ka tie ir lieliskas situâcijas, un patiesîbâ vienmçr pastâv, ka, ja tâ bûtu skaïa par jebkuru ðâdu notikumu, tad par to bûtu jârîkojas.

Uzticîba arî veido ticîbu, kas rodas personiskâs pieredzes trûkuma dçï. Kamçr mçs nenotiksim, mçs neticam, ka tas vispâr var notikt. Un tâ pati pareizâ kïûda.

Svarîgs aizsardzîbas lîdzeklis ir arî rûpçties par savu darbu citu iespçjamo neveiksmju ziòâ.

Tas var nonâkt pie izgatavoðanas, kas sniegs pçkðòu apgaismojuma zudumu. Vai tas palîdzçs grâmatai ðâdâ vietâ? Ar garantiju Nr. Lîdz ar to, un vajadzçtu bût kâdam aizvietojoðam apgaismojumam. Ðâds apgaismojums ir jâpieòem, ja normâls bûs bojâts, vai & nbsp; bojâjums. Protams, ir svarîgi, lai bûtu lîdzîgs avârijas apgaismojums, kas spçs aizstâvçt pret daþâdiem mehâniskiem bojâjumiem. Ja mçs arî bojâjam avârijas apgaismojumu, tad kâ jûs pârvaldât pozîcijas apgaismojumu. Tas ir, ja ir nepiecieðama nopietna aprûpe avârijas apgaismojumam, lai padarîtu to vairâk nekâ vienu, tas garantçtu pasâkumu, ja nepiecieðams.