Fiskalais printeris deecina

Finanðu ministra 2008. gada 28. novembra regulas stiprinâðanai katram finanðu un fiskâlajam printerim jâbût tehniskai pârbaudei ik pçc diviem gadiem. Kases aparâta îpaðnieks, kurð neizveido ðo veidlapu, tiek sodîts. Pirmais sods ir nodokïu iestâdes pieprasîjums atmaksât nodokïa atvieglojumus un likumâ noteiktâs procentu likmes, kas uzkrâjas no pârkâpuma izdarîðanas dienas. Otrais sods ir mandâts, kas var bût lîdz 500 zlotiem. Ir vçrts pieminçt, ka klients ir pieejams, lai saglabâtu iecelðanu amatâ, viòam ir jârûpçjas par pârbaudes datumu.Ko pârbauda servisa tehniíis?

Nu, nosaukums "tehniskais pârskats" kases aparâtu kontekstâ nav ïoti maldinoðs. Kâpçc? Tâ kâ kontroles laikâ tiek apðaubîti tikai tie izrakstîðanâs punkti, kas garantç apgrozîjuma uzskaiti. Karavîrs nenodarbojas ar defektiem, kas var novirzît visa kases aparâta funkcionalitâti, bet gan montçt, bet arî tikai uz augstâk minçtajâm daïâm, to sastâvdaïâm, kuru bojâtâ dzîve varçtu izmantot prestiþu nepareizai maksâjamâ nodokïa aprçíinâðanai.

Kâdas ir kases aparâta pârskatîðanas izmaksas?Lai pârbaudîtu visu fiskâlo kases aparâtu, tiek pieòemts, ka katrâ lapâ tiek izmantots 100 lîdz 300 PLN.

Cik daudz ir pârskatîðana?Pârskats pastâv darbâ apmçram stundu, ne vairâk kâ divas stundas, tâpçc tas ir atkarîgs no centrâlâ pasâkuma, kas attiecas uz servisa tehniíi. Mums absolûti nav jâdara mûsu nauda uz pakalpojumu, bet mçs varam lûgt, lai pieauguðie par ðo procedûru nonâktu pie sava uzòçmuma, bet tas tiek uzskatîts par papildu pakalpojumu, kas nozîmç, ka jâmaksâ papildu maksas. Ir vçrts atgâdinât, ka revîziju drîkst veikt tikai servisa darbnîcâ ieviestais servisa tehniíis. Tad tiek veikts, ka visi tehniskâs apkopes tehniía sagatavotie pasâkumi ir jâparaksta servisa lasîðanai. Ierakstiem jâbût redzamiem, ko apliecina uzòçmuma darbinieka paraksts un zîmogs ar zîmogu.Rûpes par ðo formu ir ïoti svarîgas, jo ðîs operâcijas izmaksas nav lielas, un tehniskâs pârbaudes ilgums nav ilgs.