Fiskalie kases aparati

Fiskâlie kases aparâti novitus small plus e ir apgrozîjuma ierakstîðanas ierîce un komerciâlâ nodokïa un PVN summa, kas ir piemçrota mazumtirdzniecîbai. Kases aparâts ir elektronisks.

Daþâs finanðu kasçs nav iebûvçtas atmiòas vai tâs neiekasç datus, izmantojot iebûvçto atmiòu, jo tâ izmanto ârçjo atmiòu. Itâlijâ un Grieíijâ kases aparâti izskatâs kâ Polijâ piesaistîtie kases aparâti, tie darbojas nedaudz atðíirîgi. Likums, kas regulç kases aparâtu izmantoðanu pârdoðanas reìistrçðanâ, ir Finanðu ministrijas noteikums par obligâto mazumtirdzniecîbas reìistru.

http://farin-dr.eu Farin ManDr Farin Man - Efektīvs risinājums ātrai tauku dedzināšanai.

Ðis likums uzliek uzòçmumam pienâkumu reìistrçt pârdoðanu, izmantojot kases aparâtu, reìistrçjot to internetâ, un norçíinâties ar lielu biroju, izveidojot obligâtu ikdienas fiskâlu pârskatu. Mçs varam izplatît fiskâlos kases aparâtus autonomos un datoros balstîtos. Ðo derîgo kases piemçrâ tie ir aprîkoti ar elektroniskâs ierîces telpâ iebûvçtu programmatûru. Kases aparâtiem ar iebûvçtu neatkarîgu sistçmu ir iebûvçts PLU kodu reìistrs, un to lietotâjs var strâdât ar likmçm, nosaukumiem, cenâm un, iespçjams, svîtrkodiem, kas tiek uzskatîti par produktu pârdoðanu. Kases aparâtu lielâ priekðrocîba, pamatojoties uz datoru, iespçjams, ir lielâka iejaukðanâs iespçja, ko var mainît, izmantojot datora tastatûru. Ðâdas piegâdes ir vairâk noderîgas, jo tâs palîdz sasaistît daudzas finanðu apvienîbas kâdâ konkrçtâ sistçmâ, kuru kontrolç IT speciâlists vai persona, kas ir apmâcîta veikt fiskâlu programmu.

Datorizçtâs sistçmas izmanto printerus, kas ir saistîti ar kases aparâtu un datoru, izmantojot specializçtu programmatûru. Nav iemesla tam paðam fiskâlâ kases aparâta tipam, izvçlamies bût par fiskâlo kases rezervi. Rezerves kases aparâts ir liela vçrtîba paðas reìistrâcijas kontrolierîces atteices gadîjumâ. Papildu ierîces iegâdei vajadzçtu bût interesantai katrâ galvenajâ tirdzniecîbas un pakalpojumu tîklâ, tâdâ gadîjumâ papildu aprîkojuma iegâde nav viens no lieliem izdevumiem, un lietotâju apmierinâtîba ir vissvarîgâkais. Mikrouzòçmumu panâkumos ekonomiskie jautâjumi var bût spçcîgâki.