Fiskalie printeri

Ir brîdis, kad fiskâlie çdieni ir obligâti ar tiesîbu normu. Pastâv paðreizçjâs elektroniskâs ierîces, kas nodroðina ienâkumu uzskaiti un summas, kas saistîtas ar vairumtirdzniecîbas lîgumiem. Par savu deficîtu darba devçju var sodît ar lielu finansiâlu sodu, kas ievçrojami pârsniedz viòa darba samaksu. Neviens negrib riskçt un uzticçties.Daþreiz ir iespçjams, ka uzòçmums tiek veikts nelielâ telpâ. Darba devçjs piedâvâ savus izstrâdâjumus bûvniecîbas stadijâ, un veikals tos atstâj tik vienîgâ brîvâ telpa, lai galds bûtu. Tomçr finanðu ierîces ir tikpat vçlamas kâ lielveikals, kas aizòem lielu tirdzniecîbas telpu.Gluþi pretçji, tas ir cilvçku stâvvietâ. Ir grûti iedomâties, ka îpaðnieks pârtulko ar plaðu kases aparâtu un visas tâs pareizai lietoðanai nepiecieðamâs iekârtas. Tie ir noderîgi tirdzniecîbas vietâs, mobilajos kases aparâtos. Tie râda mazus izmçrus, jaudîgas baterijas un vienkârðu darbîbu. Izskats ir lîdzîgs kredîtkarðu apkalpoðanas terminâïiem. Tâpçc tas rada viòiem pievilcîgu risinâjumu robotam reìionâ, un, piemçram, tad, kad mums ir tieði pienâkums doties uz klientu.Fiskâlâs ierîces ir lielas arî daþiem adresâtiem, bet ne îpaðniekiem. Pateicoties izsniegtajam kvîtim, lietotâjam ir tiesîbas iesniegt sûdzîbu par iegâdâto pakalpojumu. Kvîts aizmugurç ir vienîgais pierâdîjums par mûsu pirkumu. Ir arî sertifikâts, ka darba devçjs veic formâlu enerìiju un veic nodokli par piegâdâtajâm precçm un atbalstu. Kad tas notiek ar mums, ka veikala fiskâlâs ierîces ir izslçgtas vai netiek izmantotas, mçs varam to izdot birojam, kas veiks atbilstoðus juridiskos pasâkumus pret îpaðnieku. Viòð saskaras ar lielu finansiâlu sodu un daþreiz pat tiesu.Kases aparâti atbalsta un îpaðniekus kontrolç uzòçmuma ekonomisko situâciju. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas ziòojums, un mçneða beigâs mums ir iespçja izdrukât visu kopsavilkumu, kas mums parâdîs, cik daudz naudas esam veikuði detalizçti. Pateicoties tam, mçs varam brîvi kontrolçt, vai kâds no mûsu darbiniekiem neizmanto mûsu naudu vai ja mûsu intereses ir rentablas.

Lçtâkais kases aparâts Krakovâ