Francija izdicrdc partiku

Otra iemesla dçï mçs pçrkam vairâk pârtikas nekâ mçs patçrçjam dzîvoklî. Lai izvairîtos no izðíçrdçðanas, viena no pârtikas pârpalikuma uzglabâðanas sistçmâm ir vakuuma iepakojums.Pârtikas produktu nodroðinâðanas metode turpina pagarinât derîguma termiòu no trim lîdz piecâm reizçm, jo ðâdam iepakotam pârtikas produktam nav piekïuves gaisam, kas, izòemot baktçrijas un fermentus, ir galvenais iemesls pârtikas pazeminâðanai. Visiem pârtikas produktiem var izmantot vakuumu.

Vakuuma iepakoðanas iekârtas ir ierîces, kas ïauj ðâdu iepakojumu. Pateicoties iepakojuma risinâjumam, tos var iedalît kambara un ne-kamerâs.Kameras maðînas ir lielo pârtikas produktu iepakoðanas dati. Tos raþo pârtikas raþotâjs, lielas noliktavas vai lielveikali, kur materiâls bieþi tiek ielâdçts klienta cerîbâ. Ðîs iepakotâs pârtikas spçle izskatâs estçtiski patîkama, pienâcîgi pakïauta un izgaismota, mudinâta pirkt.Pârtikas iepakojumi kameras iekârtâs tiek veikti maðînâ. Ðis process sastâv no produkta ievietoðanas kopâ ar pareizo iepakojumu hermçtiski noslçgtâ kamerâ, kurâ strâdâ vakuums. Pçc tam iepakojums tiek metinâts, pçc tam kamera tiek veidota automâtiski. Lai paâtrinâtu iepakoðanas procesu, raþotâji ir izveidojuði divkameru iepakoðanas iekârtas, un, iepakojot mazus produktus, ieteicams izmantot kameras ieliktòus, kas vçl vairâk paâtrinâs iepakoðanas procesu.Ne-kameras metinâtâji ir paredzçti mâjsaimniecîbâm. Ðî rîka izmaksas ir nelielas, jûs varat âtri iegâdâties diezgan labu iepakoðanas maðînu apmçram 200 - 400 PLN. Izdevumi tiek âtri atmaksâti, jo pateicoties iesaiòojumam vakuumâ, mçs ietaupâm vairâkus desmitus zlotu mçnesî un pat ïoti daudz. Iepakoðanas process ir ïoti noderîgs. Tâ iet ârpus ierîces, un iekðpusç, metinâðanas nozîmç, tiek ievietota tikai plçves mala.