Frankiewicz uzocmums

Katram uzòçmçjam piemçrojamâ grâmatvedîbas akta bûtîbâ ir pienâkums saglabât uzòçmuma aktîvu uzskaiti. Ðâda reìistrâcija ir pamatlîdzekïu reìistrâcija.

Zîmola pamatlîdzekïi ietver: zemi, zemes pastâvîgo lietoðanas tiesîbas, çkas un bûves, maðînas, transportlîdzekïus, aprîkojumu un citas ierîces, kuru cena pirkuma stadijâ pârsniedz trîs tûkstoð piecus simtus jauku, arî nepiecieðama nodokïu maksâtâja vai uzòçmuma kopîpaðums vai îpaðums. Pienâkums iekïaut aktîvu pamatlîdzekïu reìistrâ notiek tajâ mçnesî, kurâ tas tika veikts.

Pamatlîdzekïu ieraksti, iespçjams, dominçs darba þurnâlos iegûtajâ pozîcijâ, uz drukâtiem lîgumiem ar labâm datoru kolonnâm, uz rokâm uzbûvçtajâm lapâm ar zîmçtâm tabulâm, piezîmjdatoros bez atbilstoðâm tabulâm, bet ierakstos jâietver visi reìistrâcijai nepiecieðamie dati. Nosacîjums ir manuâli aizpildît korporâcijâ izmantoto dokumentu.

Pamatlîdzekïus ieraksta, pamatojoties uz dokumentiem, kas rada ievadîto lîdzekïu sâkotnçjo vçrtîbu. Pamatlîdzekïu reìistrâcijas tabulai jâbût: kârtas numuram, pirkuma un saòemðanas datumam patçriòam, iegâdes apstiprinoðiem datiem, pamatlîdzekïa aprakstam, pamatlîdzekïu klasifikâcijas simbolam, sâkotnçjai cenai, nolietojuma likmei (atkarîbâ no izmantoðanas gadiem, nolietojuma lielumam, atjauninâtam amortizâcijas apjomam sâkotnçjâ vçrtîba, amortizâcijas norakstîðanas paðreizçjâ summa un kasâcijas datums ar iespçju to sasniegt. Pasâkuma pârdoðanas panâkumos ievadiet pârdoðanas datumu, ja pamatlîdzeklis tiek iznîcinâts, jâpievieno likvidâcijas ziòojums. Domâjot par spçkâ esoðo likumu, uzòçmumam ir jâveic visi dokumenti, kas apliecina pamatlîdzekïu iegâdi.