Frizieris un fiskala kase

Katrs no nodokïu maksâtâjiem, kuriem ir pienâkums reìistrçt preèu pârdoðanu un palîdzîbu, izmantojot kases aparâtu, ir viens no pçdçjiem saprotamiem, cik detalizçti nosacîjumi ir apspriestâs ierîces îpaðumâ un darbîbâ. Dzçrieni no ðâdiem nosacîjumiem ir atbildîgi par kases periodiskâs tehniskâs pârbaudes veikðanu. Tâtad, ko tas nâk no tâ, kâdu datumu tam vajadzçtu izpildît? Kâds ir fiskâlais kases aparâts un tehniskais pârskats? Par to skatiet tâlâk.

Kopâ ar PVN likumu kases aparâtiem jâveic periodiskas tehniskâs pârbaudes. Pçc ðî datuma ðis laiks ir pagarinâts. Ðâds pârskats tiek iegûts ar labu servisu. Lîdz 2008. gada 1. decembrim ik gadu tika izmantotas kases aparâtu tehniskâs pârbaudes. Apzinoties paðlaik piemçrojamos tiesîbu aktus, kases aparâtiem bûtu jâveic tehniskâ pârskatîðana reizi divos gados, sâkot no fiskalizâcijas vai no ðîs pârskatîðanas. Veiksmîgi, ja nodokïu maksâtâjs to neizdara, viòam var piemçrot sankcijas. Tas cita starpâ ietver iespçju uzlikt naudas sodu nodokïu maksâtâjam par nodokïu pârkâpumu, jo to, ka kases aparâts netiek pakïauts periodiskai pârskatîðanai, var uzskatît par grâmatas nepareizu glabâðanu. Ðis pamatojums izriet no Kriminâlkodeksa 61. panta 3. punkta.Tests tiek veikts, kura rokâs tiek pieminçta ðâdas pârskatîðanas veikðana? Protams, pçdçjâ laika apsardze notiek nodokïu maksâtâjiem, nevis vietnei. Novitus delio kases îpaðniekam pârskata datuma sapludinâðanas laikâ jâinformç par ðâdu nepiecieðamîbu. Kasieru pakalpojums kopâ ar § 31. 4. kases kases aparâtu regulçjumâ 5 dienu laikâ pçc paziòoðanas obligâti jâveic kases aparâta tehniskâ pârbaude.Nodokïu maksâtâjam ir jâapzinâs arî tas, ka, ja netiek ievçrots termiòð obligâtajâm kases pârbaudçm, ir nepiecieðams atgriezt nodokïu atvieglojumus no tâ pirkuma lîmeòa. Nodokïu maksâtâjiem tiek piemçrotas ðâdas sankcijas, kas trîs gadu laikâ no preèu / pakalpojumu pârdoðanas reìistrçðanas sâkuma mçs neesam sasnieguði tehnisko kases aparâtu attiecîgajâ dienestâ noteiktajâ termiòâ.Rezumçjot, ir vçrts atgâdinât, ka pârskatîðanas datuma saglabâðana ir tikai lietotâjam.