Gaisa filtrs 46562

Magnçtiskais filtrs bieþi ir paredzçts iekðzemes palîglîdzekïiem un jaunâm maza tipa centrâlapkures un bagâtîgu ûdeòu iekârtâm, kâ arî visâm datu ierîcçm ðâdâs iekârtâs pret piesâròojumu ar cietâm virsmâm. Tâ kâ arvien bieþâk tiek izmantotas augstas klases ierîces, kâ arî vadîbas un mçrîðanas piederumi konstrukcijâ, ir nepiecieðama ûdens filtrçðana, jo to pareizu un bez defektu darbîbu nosaka ilgstoða tekoðâ ûdens tîrîbas pakâpe.

Uz cauruïvadiem jâpielieto magnçtiskie filtri, lai ûdens plûsmas virziens atbilstu korpusam uzliktajai bultiòai, un vâks atbilst filtra nâkotnei. Filtrus var organizçt uz gludiem un taisniem cauruïvadiem. Magnçtiskie filtri izrâdâs no korpusa, sieta ieliktòa, vâka, magnçtiskâs kasetnes, starplikâm un stiprinâjumiem. Filtru konstrukcija garantç lielu ûdens filtrçðanas efektu, pateicoties divpakâpju tîrîðanas iespçjai: mehâniskâ un magnçtiskâ. Magnçtiskos filtrus var izmantot privâtâs centrâlâs apkures iekârtâs, plûsmas sildîtâjos, automâtiskajâs veïas mazgâjamâs maðînâs, trauku mazgâjamâs maðînâs, santehnikas sistçmâs, kas nodroðina jebkuru apkures vai dzesçðanas ûdens iekârtu. Magnçtisko filtru ietekme, cita starpâ, novçrð tajâ esoðâs struktûras un ierîèu bojâjumus, palielina uzstâdîto magnetizatoru efektivitâti, samazina ekspluatâcijas izmaksas, samazina izturîbu pret ûdeni vai ðíidruma plûsmu bûvlaukumos. Magnçtiskajiem filtriem ir daudz priekðrocîbu, ja nekâdas lietoðanas izmaksas netiek izmantotas kâ pierâdîjums, tâs praktiski nav nepiecieðamas.Anglijâ tiek izvçlçti vairâk nekâ 20 miljoni vienìimeòu mâju, no kurâm lielâkoties ir apkures sistçma, un valsts ir priekðplânâ modernu, videi draudzîgu tehnoloìiju izstrâdç, kas atvieglo apkures sistçmu darbîbu. Pçdçjos gados Anglijâ ir izlaisti vairâk nekâ viens miljons magnçtisko filtru.