Gesslera liellopu gaias gabali

Vai varbût jûs dzîvotu kaut kas labâks Polijas mâjâs nekâ svaigs, sulîgs un kraukðíîgs cûkgaïas karbonâde, kas cepta zeltâ un sasmalcinâta? Lai veiktu cûkgaïas karbonâdes perfektu struktûru, viòð gribçtu bût labi pamatots - galu galâ, lai gaïa aizstâvçtu smalki, un pçc kraukðíîgas cepðanas, un tajâ paðâ laikâ ne tik daudz, ka karbonâde nav pârâk augsta, pretçjâ gadîjumâ tâ nodod sulîgumu. Turklât, lai gûtu panâkumus liellopu gaïas bitos, mums ir jâsamazina íermenis atbilstoðâs biezâs ðíçlîtçs un pçc tam jâsaspieþ tos ar piíi uz íermeni, lai nopirktu labu biezumu un organizâciju.

Protams, cûkgaïas karbonâdes reizi nedçïâ, papildus mîkstajai, svaigai cûkgaïas gaïai, mums ir nepiecieðama tikai vienkârða gaïas pistole, kuru mçs varam patstâvîgi kontrolçt uzlauztâs karbonâdes kvalitâti. Un ar lielâko daïu karbonâde, kâ pierâdîjums desmit gadu ìimenei, vai, ja mçs ik dienas vçlamies çst tradicionâlas pusdienas ar karbonâde, vai, ja mçs izmantojam nedaudz zemâkas kvalitâtes gaïu, cûkgaïas kaklu vai plecu - tad mums bûs nepiecieðams mâjâs gatavots elektriskais smalcinâtâjs.

Ðâda ierîce atradîs lietojumprogrammu un, sagatavojot karbonâdes masu çdinâðanâ vai raþoðanas nolûkos. Tad ir neiespçjami sagriezt kotletes ar rokâm, jo to var noòemt no grupâm, turklât íermeòa pistole kâ rîks, ko darbina muskuïu spçks, nesalauþ gaïu tâdâ paðâ gaïas biezumâ kâ smalcinâtâjs.

Tâpçc, ja mums ir nepiecieðams lauzt gaïu biezâ veidâ, milzîgâ devâ vai noteiktâ gaïâ, saglabâjiet savu spçku un ieguldâm specializçtâ ierîcç. Ar elektrîbu savienotais smalcinâtâjs ir viegli pieejams - pietiek ar pietiekama biezuma gaïas gabalu ar vienu caurumu, bet atlikuðais caurums bûs gatavs ar pienâcîgi maltas jebkuras biezuma gaïas plâksteri. Ja viòð vçlas, lai mçs visus mûsu karbonâdes vienmçrîgi, âtri un viegli sagrieþam, tad mâjâs vai rûpniecîbâ nav piemçrotâka risinâjuma nekâ smalcinâtâjs. Tâpçc, pretçji ðíietamajam, tradicionâlie mâjâs gatavotâs vakariòas nav tik lielas izmaksas mîïotâji, protams, novçrtçs iespçju izmantot gaïu gaïai, lai nodroðinâtu çrtu, pieejamo ierîci, saglabâjot tîru, bet ne pârâk dârgu, kâ tas ðíita.