Grutniecibas apicrbu rathotajs

Pagâjuðajâ sestdienâ beidzâs vietçjo apìçrbu raþotâju jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju devu, kas vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri pabeidz. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs pastâvçja visîsâkajâ iespçjamâ veidâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Apstrâdes laikâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To lomai tika izmantoti tikai reâli un labi audumi ar cietâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika visnotaïîgâkâs, krâsainâkâs svârki, kas izgatavotas no tamborçðanas. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras apìçrbu dizaineriem, kas paredzçti sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes tika izsolîta skaista kâzu kleita, kas bija augsts mûsdienu cîòai. Kleita ir dota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât bija arî daþas drçbes no jaunâkâs kolekcijas izsolç. Ienâkumi, kas gûti no paðreizçjiem pârdoðanas darîjumiem, tiks izmantoti vienkârðai bçrnu namos. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un siltas akcijas. Tâs lietotâji daudzas reizes atstâs mûsu izsoles, un vienâ reizç izsole bija pat viena no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija nonâks veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð teica, ka nosaukums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes uzòçmumu, kurâ kolekcijas bûtu populâras, izòemot fiksçtos þurnâlos.Paðu apìçrbu vçrtîba pati par sevi ir starp visdziïâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Viòam ir vairâkas rûpnîcas katrâ pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, kas ðobrîd atrodas katras ïoti pievilcîgâs drçbnieku, ðuvçju un arhitektu priekðâ. Tajâ paðâ laikâ ðî popularitâte nodroðina kolekcijas harmoniju ar valdoðajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, augstu novçrtç, ka pat pirms veikala sâkuma tie, kas jau ir gatavi no rîta, grieþas garâs rindâs. Ðîs kolekcijas pazûd ðî unikâlâ diena.Paðreizçjâ uzòçmuma rezultâti jau daudzus gadus ir ieinteresçti lielâ patçrçtâju vidû, kâ rezultâtâ, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nenokrît, nemaz nerunâjot par saòemto atlîdzîbu varu un apliecina, ka raksti ir augstâkâs klases.

Skatît savu veikalu: Vienreizçji apìçrbi