Higicnu un darba drodibu datora

Katram darba devçjam, kas veic darbîbas, kurâs pastâv sprâdziena risks, ir pienâkums sagatavot dokumentu, kas aizsargâ darba vietas pret sprâdzienu. Ðâda prasîba pirmâm kârtâm izriet no regulas, kas ir Ekonomikas, raþoðanas un sociâlâs metodes ministra 2010. gada 8. jûlija noteikumi par minimâlajâm prasîbâm attiecîbâ uz cilvçku darbinieku uzticîbu un higiçnu darba vietâs, kurâs var rasties sprâdzienbîstama vide (Dz.U. Nr. 138, 931. punkts.

Vienlaikus jâatzîmç, ka ðis pienâkums attiecîbâ uz Polijas tiesîbu aktiem tika ieviests ar tâ saukto Jaunâs pieejas direktîvu, proti, ATEX137.Darba droðîbas dokuments ir jâveic pirms darbîbu uzsâkðanas. Veiksmîgi, kad darbavieta vai paða çdienkarte, kas nepiecieðama darbîbu veikðanai, tiks ievçrojami mainîta (paplaðinâta vai pârveidota, dokuments ir jâpârskata.Îpaðuma galvenais mçríis ir aizsargât darbiniekus, kas atrodas potenciâli sprâdzienbîstamâ vidç. Ðî dokumenta mçríis ir mudinât darba devçjus novçrst sprâdzienbîstamas vides izveidi. Tâs punkts ir papildus tas, kas novçrð paða sâkuma.Dokumentu darba vietas nodroðinâðanai pirms sâkuma ir jâsagatavo, ja darba vietâ ir iespçjama sprâdzienbîstama vide, kâ pierâdîjums tam, ka ir tâdas vielas kâ skâbekïa maisîjums un uzliesmojoði putekïi, pulveri, ðíidrumi, gâzes vai tvaiki.Sprâdziendroðîbas dokumentam jâbût tâdai informâcijai kâ:- vispârîga informâcija, kurâ bûtu jâsniedz paziòojumi, kâ arî sprâdzienbîstamîbas dokumenta termiòi, \ t- sîka informâcija, kurâ veikals rada bîstamîbas novçrtçjumu, kâ arî eksplozijas risku, veidus, kâ novçrst un samazinât ðâdu sprâdzienu, aizsardzîbu pret tâs iedarbîbu, \ t- papildu informâcija, piemçram, protokoli, sertifikâti.Jâatzîmç, ka darba droðîbas dokuments pirms sâkuma noteikti ir apvienots ar riska novçrtçjumu.