Isi mati 2017

Mans brâlçns ïoti vçlas, lai spçlçtu ar matiem, jûs varat pârsteigt viòas poras un íemmçt, kamçr tâs íemmç. Viòa acîmredzami ir iesaistîjusies tajâ, ka vçlas, lai viss izskatâs jauki, viòa var seðas reizes sakârtot vienu pîti, viss kopâ ar matu þâvçtâju vai piespieþot to. Viòð patieðâm patîk skolas vçrtîbas un gatavo viòus. Viòas pçdçjâ loma, Princess Joker, bija arî jautra un prasîja lielu frizûru un drçbes. Sâkumâ mana mâte viòu sajauca ar daþiem pinumiem ar tiem uzliktiem lentes. Vçlâk ðî burvîgâ meitene teica nç, nç, un vçl nekad. Es slçdzçs izskatîðos labâk, un tas sâkâs. Èetrdesmit piecu minûðu pârslçgðana papildus to modelçðanai. Viòa izskatîjâs skaista kâ îsta princese. Tomçr, kad viòa iet ar aristokrâtiem, viòa diezgan âtri mainîja savu prâtu. Nav aprçíinâts ar tagadni, ka jau ir pagâjuðas vairâk nekâ divas stundas kopð lçciena sâkuma. Pçkðòi ... pilnîgi izmainîja koncepciju, un viòas stilâ tas bija nedaudz lîdzîgs "nieeee, es patieðâm nevçlos, es neko neatceros par aristokrâtu, kas viòai ïoti piegâdâ". Viòa pieprasîja jaunu frizûru, piesitot matus brîvai kokai. Protams, kâ jau iepriekð rakstîju, mums tagad ir pârbaude, nosakot matus, tâpçc mçs visi devâmies ïoti labi. Viòas mâte no paðas puses man bija arî daþu minûðu laikâ.

Men's defence

Labâkâs meiteòu matadatas