It sistcma socialas palidzibas organizatoriskajas vienibas

Enova 365 sistçma ir ERP klases programmatûra, kas projektâ bija paredzçta uzòçmuma darbîbas efektivitâtes uzlaboðanai. Saskaòâ ar raþotâja datiem enova 365 sistçmu izmanto vairâk nekâ astoòi tûkstoði mûsu uzòçmumu!

Enova atrodas daudzu ðo uzòçmumu vajadzîbâm.Daudzfunkcionalitâte iegûs tieði nepiecieðamo funkcionalitâti. Modularitâte ïauj darboties un ierobeþot sistçmas spçjas, padarot to par svarîgu pâreju no vienkârðas versijas uz modernâm funkcijâm.Sistçma nodroðina pilnîgu mobilitâti.Tas darbojas ar Windows 7 & nbsp; platformu un augstâk un ïauj izmantot planðetdatoru.Citas iespçjas, kas pieejamas viedtâlrunî, izmantojot tîmekïa pârlûkprogrammu.Sistçma ïauj veikt pilnîgu kontroli un izdot uzdevumus.Operatori tiek pieðíirti no lietojuma stâvokïa. Uzdevumu îstenoðanas posmu var pârbaudît jebkurâ laikâ. Tas novçrð dîkstâves jûsu karjerâ un atrod trûkstoðus dokumentus.

Enova sistçma tiek pârdota trîs veidos.1. Standarta licenèu iegâde - tâ kïûst par klienta îpaðumu, to viegli atjauninot. Ideâla izvçle uzòçmumam ar piemaksu vai nomu.2. Programmatûras noma - maksa ir pilnîbâ apmaksâta par abonçðanas maksu par izvçlçto sistçmas moduïu izmantoðanu. Optimâls risinâjums maziem un maziem uzòçmumiem.3. Sistçmas un infrastruktûras noma - visu pakalpojumu sniedz piegâdâtâjs. Komponenti tiek iznomâti kopâ ar serveri, atjauninâjumi un dublçjumi. Íermenis ir gatavs uzreiz doties!

Enova sistçmu raþo Soneta sp. O.o.Uzòçmums tika atvçrts 2002. gadâ un, pateicoties ekspertu informâcijas un labas apkalpoðanas izmantoðanai, tas ir sasniedzis tirgus panâkumus.Soneta uzdevums ir pârvaldît programmatûru, kas darbojas, ka draugi un vîrieði saòem vislielâko enerìiju, izmantojot informâcijas tehnoloìijas, kas nepiecieðamas biznesa panâkumu sasniegðanai.Uzòçmums ir sociâli iesaistîts un veicina tâdus pamatus kâ "Wiosna" vai "Mimo wszystko Anna Dymnej".