Jaunatnes apicrbu rathotajs

Sestdien ir sagatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas displejs. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, kas dizaineriem ir paveicis sezonai. Starp auditoriju mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Labi izstrâdâta izrâde pastâvçja mazâkajâ elementâ, un viss tika sagatavots bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Apstrâdâjot, mçs varçtu apbrînot modeïus, kas prezentç brîniðíîgas vasaras rokâm gatavotas drçbes. Viòi izmantoja pilnîgi atvçrtu un labu audumu ar lielâm krâsainâm krâsâm, tostarp kokvilnas, lina un zîda. Mûsu reportierus visvairâk aizrauj gaisîgs, krâsains maxi svârki tamborçðanas cenâs. Tie ietekmçja arî meþìînes un romantiskas kleitas, kâ arî blûzes ar izrotâjumiem un izðûtu bikini. Par vasaras drçbçm mâksliniekiem piedâvâtie dizaineri, cita starpâ, cepta ar pilnâm malâm, dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes tika organizçta skaista kâzu radîðanas izsole, lai izveidotu jaunu cîòu. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîmi. Turklât tika izsolîti vairâki apìçrbi no jaunâkâs kolekcijas. Ienâkumi no ðî pârdoðanas tiks aprakstîti kâ bçrna tuvu mâjâs. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas noderîgas un pievilcîgas darbîbas. Tâs îpaðnieki ir atkârtoti pieðíîruði savus materiâlus izsolç, un, kad izsoïu priekðmets bija pat viòu paðu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija ðobrîd sâkas maijâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums vçlas atvçrt datoru biznesu, kurâ kolekcijas bûtu atðíirîgas nekâ stacionârâs interesçs.Mûsu apìçrbu zîmols ir viens no ievçrojamâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ jomâ. Ideâlâ pasaulç ir maz rûpnîcu. Tajâ strâdâ vairâki tûkstoði cilvçku, ieskaitot lielâko daïu no vispievilcîgâkajiem krçsliem, drçbniekiem un dizaineriem. Katru reizi un pçc tam ðis nosaukums darbojas kopâ ar vadoðajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir lieliski panâkumi, ka pat pirms veikala uzsâkðanas tie, kuri jau no rîta vçlas uzlabot vienu kilometru rindu. Ðîs kolekcijas ir ðî diena.Paðreizçjâ uzòçmuma produkti no daudziem gadiem nodarbojas ar lielu panâkumu klientu vidû gan stûrî, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nesamazinâs, nemaz nerunâjot par viòas saòemto apmierinâjuma spçku un par to, ka tiek uzskatîts, ka dziesmas ir visaugstâkâs kvalitâtes.

VaricoFix

Skatiet savu veikalu: Vienreizçjie apìçrbi Poznaòâ