Kameras vakuuma iepakodanas madina

Vakuuma iepakojums dod lielu priekðrocîbu salîdzinâjumâ ar tradicionâlajâm iepakoðanas un uzglabâðanas metodçm. Ðajâ padomç ievietotie produkti paliek svaigi, un tos labâk transportç garâkos attâlumos.

Tâs apstrâdâ gaisa uzsûkðanu no folijas iepakojuma, kas papildus tiek metinâts un noslçgts.Katra vienmçrîgâ iepakotâja pirmâ daïa ir gaisa sûknis un metinâðanas stienis.Mçs atðíiram divu veidu iepakoðanas iekârtas:- kameras iesaiòoðanas maðîna - ja viss materiâls iepakojumâ tiek ievietots îpaðas kameras fonâ.Gaiss tiek izsûknçts no kameras iekðpuses. Tad ir îpaði pieejams dizains. Pçc procesa pabeigðanas kamera parasti ir savâkta. Ðis ierîces klients nodroðina pilnu procesu atkârtojamîbu un elastîbu, izvçloties vakuuma parametrus un metinâðanas pretestîbu.Ierîèu izmçri svârstâs no maziem, kas ïauj vienu un to paðu produktu iesaiòot uz daudz grûtâkâm, kas prasa îpaðus riteòus, kas darbojas iekârtas pârvietoðanâ.- sloksnes iesaiòoðanas maðîna - to raksturo ârçjs iesûkðanas veids.Tas vienmçr ir mazs. Produkti tiek saòemti ârpus ierîces, un atslçgai ir uzstâdîts tikai maisa gals. Tâdçjâdi ekstrahçðana notiek ârpus kameras. Ðâda veida ierîcçm ir nepiecieðams îpaðs maisiòu veids, lai paâtrinâtu visu vakuuma iepakoðanas procesu.

Jautâjums ir par to, kâdu iespçju izvçlçties?Slokðòu blîvçtâjs nodroðina labâku mobilitâti. Tas, protams, ir lçtâk nekâ tâ kambara kolektors. Slokðòu iesaiòoðanas maðîna ïauj apstrâdât produktus ar neparastu izskatu un izmçriem.Aiz kameras iesaiòoðanas maðînas ir mazâkas patçriòa preèu, galvenokârt maisiòu, izmaksas. Iepakoðanas procesa atkârtojamîba un saistîtais daudzâks iepakoto izstrâdâjumu skaits dienâ.Amatieru lietoðanai, t.i., cieðâ gastronomijâ pietiek ar mazu, zemas kameras iepakoðanas maðînu.Tirdzniecîbas lietojumprogrammâm plaðos veikalos vai raþotnçs ideâls risinâjums bûs kameras iepakoðanas iekârtas izvçle.Tas paâtrina iepakoðanas procesu, un ilgtermiòâ tas ietaupîs somas izmaksas.Mûsu tirgû ir daudzi iepakoðanas iekârtu raþotâji.Tepro ir vakuuma iepakoðanas iekârtu raþotâjs, kas tirgû darbojas jau 50 gadus!