Kara draudi

Tulkojumi vienmçr ir bijuði uzticams katra profesionâlâ uzòçmuma darbinieku profesionâlâs pilnveides elements. Tie ïauj veidot jau nodarbinâto kvalifikâciju, un tâdçjâdi ir pçdçjais svçtais ieguldîjums cilvçkos, arî tâs potenciâlajiem darba devçjiem. Îpaði svarîga telpa mûsdienîgâ aparatûrâ, apmâcîbas sistçma, protams, ir cilvçkresursu apmâcîba. & Nbsp; Cilvçkresursu apmâcîba patiesîbâ ir labâkâ iespçja kvalificçt personâlu, kas ir redzams labai personiskai izvçlei. Tas nav tikai iemesls, kâpçc tas atspoguïo to paðu iespçju nâkamajam kvalifikâcijas paaugstinâjumam uzòçmumâ, bet arî dod iespçju iegût pareizos cilvçkus, kuri ir tâdi, kas izvçlas cilvçkus ar labas attîstîbas potenciâlu. Ne tikai labi pazîstamais uzòçmums gûs labumu no ðî, bet galvenokârt pats darbinieks, kurð var arî sazinâties ar biroju.

Tâpçc apmâcîba dod iespçju no nulles radît pareizos cilvçkresursus, lai izvçlçtos nâkotnes cilvçkus. Patiesîbâ vispirms ir izmaksas, kas sniedz pamatzinâðanas par psiholoìiju, spçju pienâcîgi iepazîties ar darbinieku un atzît viòu par galamçríiem, kas viòam ir visnoderîgâkie. Personâla apmâcîba beidzot sniedz vispârçju ieskatu un ieskatu darba tirgû, kas tikai uzlabo uzòçmuma nodarbinâtîbas stratçìiju.

Kâ skaidri redzat, vingrinâjumi ir laba nâkotne, un pienâkums ir katram profesionâlam uzòçmumam. Iespçja nodroðinât savu darbinieku izaugsmi dod jums iespçju veidot savus kadrus. Tas sâkas ar pareizo íçdi, kas sâk vadît sevi ar paðu periodu, un tai nav nepiecieðama tieða kontrole pâr to. Tomçr viss ir vajadzîgs no nulles, tâtad no cilvçkiem - galu galâ ar tiem strâdâ Cilvçkresursu departaments. Mûsu darbinieku mâcîðana un piegâde turpina grâmatu no nulles ar visiem - uzòçmums iegûst pçdçjâs divas reizes - ne tikai savu darbinieku attîstîbas sastâvdaïa, bet galvenokârt viòu mâcîbas turpmâko çrtu un uz nâkotni orientçtu darbinieku atlasç.