Kases aparata pienakums un darbibas apturcdana

Mçs pârvaldâm veikalu, kurâ apgrozîjums tiek reìistrçts, izmantojot kases aparâtu. Ïoti bieþi klienti vçlas iegâdâties par nopirktajâm precçm ârvalstu valûtâ, parasti eiro. Vai rekordu par ârvalstu valûtas summu papildina?

Lîgumâ ar mâkslu. 111 para. PVN likuma 3.a panta 1. punkts, uzskaites uzturçðana, izmantojot kases aparâtus, PVN nodokïu maksâtâjiem ir pienâkums izdrukât fiskâlo kvîti vai rçíinu no jebkuras pârdoðanas, kâ arî izsniegt klientam drukâtu dokumentu.

10. 1. punkta 14. apakðpunkts par tehniskajiem nosacîjumiem, tâpat kâ 8.panta pirmajâ daïâ. Kases aparâta regulas 1. punkta 14. apakðpunktâ, kurâ ir iekïauti dati, kas bûtu jâapmierina fiskâlajâ kvîtî, mums noteikti ir jânorâda valûta, kurâ tiek reìistrçta pârdoðana, vismaz visai bruto pârdoðanas summai.

Galvenie kritçriji un tehniskie nosacîjumi, kas jâievçro kases aparâtiem, ir jâreìistrç un regulas 2. punktâ par tehniskajiem nosacîjumiem.

Jâ, gadîjumâ, ja ir 14. Ðâ likuma 1. pantâ tirdzniecîbas programmai, cita starpâ, jâbût \ t funkcija: ïaut nodokïu maksâtâjam mainît tâs valûtas nosaukumu, kurâ tiek reìistrçta pârdoðana, vai tâs saîsinâjumu, un ieprogrammçt konkrçto izmaiòu pirms laika, ievadot izmaiòu datumu un laiku; ierakstot brîdi un laiku, kad ârvalstu valûtas pârdoðanas uzskaite tiek uzsâkta fiskâlajâ domâ, un kopçjâ bruto pârdoðanas summa, kas pârvçrsta ârvalstu valûtâs, konvertâcijas rezultâts, ieskaitot izmaksas un maksâjumu, ir jânosaka fiskâlajâ kvîtî ar fiskâlo logotipu ar attiecîgajâm vienîbâm ; konvertçðana jâveic ar ne mazâk kâ seðâm zîmçm aiz komata, un konversijas efektam jâbût noapaïotam lîdz diviem cipariem aiz komata.

Un, lai atzîmçtu ârvalstu valûtu nosaukuma saîsinâjumu, ir pazîmes, ko izmanto Polijas Valsts banka.

Tâdçjâdi, ja nodokïu maksâtâjam ir ideja pârdot preces patçrçtâjiem, kas maksâ cenu ârvalstu valûtâs, tad parasti tai ir jâbût iespçjai reìistrçt kases aparâtu, kas sakârtots tâdâ funkcijâ, kas ïaus konvertçt valûtas kursu.

No formas, kas bija klât, ja to var secinât, ka maksa par iegâdâtajâm precçm tiek uzskatîta par pieòemamu dzîvot eiro sezonâ, jo vçrtîbu jautâjumi tiks formulçta ASV dolâros. Noteikumi, kas saka neregulç jautâjumu par PVN, man jâatzîst, valûtas kursu pârrçíina summas ar zlots pret eiro.