Kases aparats 30

Defektu izdarîðana ir pareiza lieta. Likumdevçji, kas ir ïâvuði nodokïu maksâtâjiem labot nepareizi izsniegtus tirdzniecîbas dokumentus un deklarâcijas, bez nepiecieðamîbas radît lielas sekas, joprojâm to apzinâs. Ðî iespçja pastâv gan, reìistrçjot pârdoðanu ar fiskâlo summu. Tâtad, kad vajadzçtu izskatît fiskâlâs summas korekciju?

Strâdâjot ar to fizisko personu situâciju, kuras neveic uzòçmçjdarbîbu un vienreizçjus maksâjumus, ir jâreìistrç katrs darîjums kasç un jâizsniedz kvîts. Ieòçmumi tiek mâcîti KPiR, pamatojoties uz periodiskiem ziòojumiem. Kïûdas, kas rodas, izsniedzot nodokïu ieòçmumus, parasti attiecas uz: nodokïa summu par produktiem un atbalstu, pârdoðanas datumu vai apjomu, preèu vai pakalpojumu skaitu. Iespçjams, ka pamatplânâ tiks sagriezti rullîði lîdz finanðu valûtai, kurâ tiek publicçti ieòçmumi, un izdrukâs nepareizu pirkumu apliecinâjumu. Ja reìistrç pârdoðanas apjomus ïoti rûgtâ un apgrûtinoðâ veidâ, pçdçjais ir tas, ka kasç reìistrçto darîjumu nevar mainît vai uzlabot, izmantojot ðajâ pakalpojumâ pieejamâs funkcijas. Lîdz 2013. gada marta beigâm nebija skaidrs, kâda sistçma bûtu jâievçro, ja fiskâlâ saòemðana ir kïûdaina. Îstenojot, tika izstrâdâti daþi mehânismi, kuru atbalstu atbalstîja biroji, taèu ðîs procedûras bija neoficiâlas. No 2013. gada 1. aprîïa regulâ par kases aparâtiem esam atraduði ierakstus, kas raksturo ðo jautâjumu. No 2013. gada aprîïa nodokïu maksâtâjiem, kas reìistrç pârdoðanu ar kases aparâtiem, jâglabâ divi ieraksti - atgrieðanas un sûdzîbu ieraksti un pierâdîjumi par acîmredzamâm kïûdâm. Noteikumi nenosaka, kâ viòiem vajadzçtu meklçt, aprakstît un datus, kas tiem jâatklâj. Abi ir izvçlçti, lai koriìçtu kases aparâta izpratnç iekïautos pârdoðanas apjomus, un otrais tiks izmantots iepriekðminçtâ gadîjumâ. kïûdas. Saòemðanas atcelðanas projektâ ir nepiecieðams izveidot atbilstoðu ierakstu kïûdas reìistrâ, tostarp: bruto vçrtîba un slikti reìistrçtas pârdoðanas nodoklis, îss piezîmes un kïûdas veids, kâ arî sâkotnçjais kvîts.