Kases aparats e ko

Kases aparâts, kas pazîstams kâ kases aparâts, tâpat kâ automaðîna vçlas, lai tas tiktu saskaòots ar periodisku pârskatu. Ðajâ gadîjumâ apsprieþamajam pârskatam ir jâbût sagatavotam ne vçlâk kâ divus gadus pçc ðîs pârskatîðanas vai fiskalizâcijas. & Nbsp; Kraków kases aparâta pârskatîðana svârstâs no PLN 100 lîdz PLN 200 ar kustîbas braucienu.

https://pro-sro.eu/lv/

Pienâkums pârskatît kases aparâtu izriet no attiecîgajiem tiesîbu aktiem. Divu gadu ilga naudas kases pârbauþu perioda juridiskais pamats ir 7. panta 2. punkts. 1 punkts 6 kopâ no 16.panta pirmâs daïas. Finanðu ministra 2008. gada 28. novembra rîkojuma 1.pants kases aparâtu izmantoðanas nosacîjumu vçsturç. Kopâ ar pieòçmumu un tieði no Kriminâlkodeksa 61. panta 3. punkta noteikumiem kases pârbauþu neizpilde vai savlaicîga izpilde tiek uzskatîta par nepareizu grâmatvedîbu un draud sodît naudas sodus par nodokïu pârkâpumiem. Tomçr lçtâka alternatîva ik pçc diviem gadiem ir to novçrst katru gadu. Runâjot par kases aparâtu pârskatîðanu, vajadzçtu un domât par pareizâ brîþa noteikðanu, kas notiek, pamatojoties uz Nodokïu kodeksu. Kopâ ar mâkslu. Ðâ likuma 12.panta 3.punkts, mçneða datumi tiek glabâti tajâ paðâ dienâ ðajâ mçnesî, kas atbilst datuma sâkotnçjai dienai, un, ja pagâjuðâ mçneða pçdçjâ diena - pçdçjâ mçneða pçdçjâ diena.

Pienâkums uzraudzît reìistrâcijas pârbaudes datumu ir fiskâlajâ kasç. Îpaðniekam jâinformç servisa tehniíis par nepiecieðamîbu veikt ðâdu pârskatîðanu pirms divu gadu termiòa beigâm. Skaidras naudas kases darbiniekam 5 dienu laikâ no dienas, kad iesniegts kases aparâta turçtâjs, jâveic obligâta kases aparâta tehniskâ pârbaude (Likuma par kases aparâtiem 31. pants.

Kases aparâta tehniskâ stâvokïa pârbaudei galvenokârt jâpârbauda: visu izrakstîðanâs statuss, mâjokïa stâvoklis, fiskâlo dokumentu lasâmîba, darba programma, pareiza darbîba, atmiòas stâvoklis un bateriju stâvoklis.Lai izvairîtos no sodu piemçroðanas no nodokïu administrâcijas daïas, nodokïu maksâtâjam jâpârbauda kases aparâta pârbaudes datumi.