Kases aparats ka tas darbojas

Kad mçs pârdodam produktus vai pakalpojumus indivîdu (tiem, kas neveic uzòçmçjdarbîbu darbam, mums bûs nepiecieðams kases aparâts vai fiskâlais printeris. Pçc tâ iegâdes ir ârkârtîgi svarîgi iesniegt fiskâlu ierîci un fiskalizâciju. Visas ar kases aparâtu saistîtâs procedûras jâveic divu mçneðu laikâ pçc tâ iegâdes.

Pirms sâkam reìistrçt kases aparâtu, jâiesniedz ziòojums attiecîgâs nodokïu iestâdes vadîtâjam. Kas jâiekïauj ðâdâ paziòojumâ? Pirmkârt, jums vajadzçtu rakstît, kas bûs viss birojâ izmantoto kases aparâtu skaits. Jums ir arî jânorâda to vietu adreses, kurâs tie tiks izmantoti.Finanðu ministra 2012.gada 29.novembra rîkojumâ precîzi definçts veids, kâdâ jâveic kases aparâtu ziòoðana. Kopâ ar tâm, vçlâkais dienâ, kad tiek zaudçtas tiesîbas atteikties no kases aparâta, ir jâinstalç vairâk nekâ daïa no kases aparâtiem, kas paziòoti nodokïu administrâcijas vadîtâjam. Nâkamâ mçneða sâkumâ grâmatvedîbâ jâiekïauj citi kases aparâti.Tâ kâ mçs paðlaik esam ziòojuði un saòçmuði kases aparâtus, jums ir jâdara fiskalizâcija. Tas ir nepiecieðams, ja plânojam biznesâ izmantot kases aparâtus un printerus.

Kâda ir naudas kases fiskalizâcija? Par fiskâlâ moduïa (nodokïu maksâtâja nodokïu identifikâcijas numura pieðíirðanu fiskâlajam kasei. Atcerieties, ka tâ ir vienreizçja, spçcîga un neatgriezeniska darbîba. Ir ârkârtîgi svarîgi, lai kases aparâtu fiskalizâcija tiktu veikta profesionâïiem, pçdçjo reizi sagatavotajam servisa tehniíim. Kïûdas panâkumu gadîjumâ nebûs iespçjams atrisinât slikti veikto fiskalizâciju, bûs nepiecieðams iegâdâties jaunu kases aparâtu, kas pierâda lielu rçíinu. Pateicoties kases aparâta fiskalizâcijai, bûs iespçjama tâs fiskâlâ loma. No ðî brîþa kases aparâtâ tiks reìistrçti ikdienas ziòojumi, kas satur datus par ikdienas pârdoðanu.Pçc kases aparâta fiskalizâcijas pabeigðanas jums tas jâiesniedz septiòu dienu laikâ kompetentâs nodokïu iestâdes vadîtâjam. Tas radîs reìistrâcijas numuru.