Kases aparats privatpersonai

Nodokïu maksâtâja pienâkums ir programmçt tâ saukto preèu bâzi kasç. Jûs varat to izveidot pats vai izmantojot pakalpojumu. Veikala kases aparâtam ir jâbût ieprogrammçtai preèu datu bâzei, kurâ, cita starpâ, ir norâdîti atseviðíu izstrâdâjumu uzòçmumi un palîdzîba, ko uzòçmçjs ir pârdevis. Uzòçmumi, kas ir labi pazîstami, arî ir uzdrukâti uz oriìinâla, tâpat kâ fiskâlâ kvîts kopijâ.

http://lv.healthymode.eu/man-pride-dabiskie-veidojumi-erekcijai/

Diemþçl likuma noteikumi nav noteikti mûsdienu lomâ, lai izvairîtos no grûtîbâm kases aparâtu lietotâjiem. Daudzi no viòiem nevçlas ïoti plaðu preèu datu bâzi un arî vçlas izvairîties no problçmâm ar nodokïu administrâciju. Nodokïu birojs var kïût par kïûdâm kases aparâta programmçðanâ, ja uzòçmumi, kas piedâvâ produktus vai pakalpojumus, nav pietiekami precizçti.

Ievieðot uzòçmumu preèu datu bâzç, tai vajadzçtu bût fiskâlâs kases naudas aprîkojuma iespçjâm. Atseviðíiem kases aparâtu modeïiem ir atðíirîgs rakstzîmju skaits, ko var ievadît. Ðíiet, ka finanðu ministrs atïauj katru produktu vai pakalpojuma aprakstu, ko izmanto, lai ïautu viòam identificçt. Pârâk vispârçji nosaukumi neatbilst juridiskajâm prasîbâm, kas ietilpst preèu kases aparâtâ.

Materiâlâs bâzes un kases pakalpojumu kapacitâtes jautâjumi ir îpaði interesanti tiem uzòçmçjiem, kuri piedâvâ daþâdas preces vai sniedz daþâdus pakalpojumus. Labie produkti un pakalpojumi, paðas iespçjas plânot preèu bâzi un acîmredzamâkâ ir fiskâlâs kases bâzes prasîtâ jauda. Un, kâ zinâms, ar 2013. gada 14. marta rîkojumu kases aparâtu gadîjumâ tâ norâda, ka "kvîtî, cita starpâ, jâiekïauj produkta vai pakalpojuma nosaukums, kas ïauj to identificçt". Tas ir tâds pats mçríis - novçrst situâcijas, kurâs nodokïu maksâtâji apkalpo konkrçtu produktu / pakalpojumu numuru nosaukumus, bet ne atseviðíu produktu / pakalpojumu nosaukumus.

Rezumçjot,, izveidojot kases preèu bâzi, ir jâiepazîstas ar vairâkâm ðîs idejas krâsâm un galvenokârt ar juridiskâm prasîbâm. Nezinâma to neievçroðana, nodokïu biroja kontrole noteikti radîtu nepatîkamas sekas, ko visi uzòçmçji vçlçtos izvairîties. Nedaudz mazâk ierobeþojoði ir noteikumi attiecîbâ uz mazajiem uzòçmumiem, kâ pierâdîjums vietçjiem veikaliem, kuriem nav precîzi jânorâda pârdoto produktu nosaukumi, gadîjumos, kad nav nepiecieðams izmantot nosaukumu pilngraudu rullîtis vai bulciòa ar magoòu sçklâm, tikai rullis, bulciòa, tikai norâdot pareizo likmi nodoklis par konkrçtu produktu.