Kases aparats un celtniecibas uzocmums 2015

Ikviens kases îpaðnieks zina savus iepriekðçjos piedzîvojumus, cik daudz pienâkumu viòð pievçrð tam, lai tâ bûtu ðâda ierîce. Fiskâlais kases aparâts elzab jota e, t. I., Ierîce, kas palîdz pastâvîgi reìistrçt pârdoðanu papildus samaksai nodokïu iestâdç. Tâ izârstç abus uzòçmçjus, lai saglabâtu savu realizâciju. Ko var rçíinâties ar ðâdu pakalpojumu?

Pârbaudîsim ðâda svarîga dokumenta piemçru, kas ir ikdienas ziòojums.Ikdienas ziòojumi no kases aparâta ir unikâls starp svarîgâkajiem jautâjumiem, kas tiek pârbaudîti revîzijas gadîjumâ. Cilvçkiem ir tiesîbas pieprasît to prezentâciju, savukârt ieguldîtâjam, kuram nav ðâdu ziòojumu - uzliek lielu naudas sodu. Kâpçc ikdienas ziòojums ir ïoti svarîgs? Atbilde ir ïoti vienkârða - ðis materiâls ir vissvarîgâkais kopsavilkums par visu pârdoðanas dienu. Uzòçmçjam ir jâizveido ðâds ziòojums pârdoðanas dienâ. Tâ kâ nâkamajâ dienâ, kad viòð sâk pârdot ar citu, ðâds ziòojums joprojâm ir pieejams kâ atiestatîðanas ziòojums. Svarîgs jautâjums ir paðreizçjais, ka bez ðâda ziòojuma îstenoðanas, kas ir pârdoðanas dienas kopsavilkums, jûs nevarat sâkt pârdot nâkamo dienu. Teorçtiski tas ir diezgan grûti pârdevçjiem, bet ir vçrts aplûkot palîdzîbu, kas rodas no nepiecieðamîbas veikt ikdienas pârskatus no kases aparâta. Tomçr tie ir vçrtîgs daudzu svarîgu zinâðanu avots ne tikai Valsts kases nosaukuma kontrolieriem, bet arî pârdevçjam. Ðâdu ziòojumu analîze, kas kopumâ atbalsta pçtniecîbu kopâ ar pçdçjo, kâdus produktus pârdod vislabâk un kurâ dienâs vai stundâs var sadalît visplaðâkajâ apgrozîjumâ. Tie ir îpaði aktuâli padomi tiem uzòçmçjiem, kuriem ir nepiecieðams paplaðinât savu lomu vai piesaistît jaunas iespçjas klientiem. Ja viòi rada dzîvi, tie ir vilinoði klienti, ir vçrts zinât to stilu un vçlmes. Jo plaðâka informâcija par ðo jautâjumu, jo labâka ir cîòa par klientu. Neuzkrîtoðs ikdienas ziòojums, ka tâdçï bûtu izrâdîjies vçrtîgs atbalsts visiem uzòçmçjiem, kas cenðas maksimâli izmantot paðreizçjos informâcijas avotus, ko fiskâlie reìistri viòu vada.Tâpçc metode, kâdâ uzòçmçjs maldinâs ikdienas ziòojumu metodi, ir lieliska ideja par to, cik noderîgs bûs ðâds ziòojums. Ðeit lielâ mçrâ ir atkarîgs no pârdevçju radoðuma, kas diemþçl pârâk bieþi atsakâs organizçt ðâdus ziòojumus, bet tikai rûpîgi par iespçjamo kontroli.