Kases aparatu atvieglojumi

VarikosetteVarikosette Efektīvs risinājums vēnu vēnām un to simptomiem

Tulkotâji parasti tulko valodu no citas valodas savâ dzimtajâ valodâ, un tikai izvçlçtâs personas saprot otro valodu tâs beigâs, lai varçtu sajaukt ar dzimto valodu. Daþreiz lielâkâs konferencçs vai biznesa sanâksmçs ir skaidrs, ka tulkotâji neatspoguïo visas nepiecieðamâs valodu kombinâcijas, piemçram, vieta, kur vâcu tulkotâjs tulko vâcu valodu runâjoðo angïu valodâ, un angïu tulkotâjs tikai tad veic runas tulkoðanu lasâmâ valodâ jauniem pasâkuma dalîbniekiem. Tâ ir tâda pati metode, ko parasti dçvç par releju - netieðu tulkojumu citâ sveðvalodâ.

Pçc vârda pivot saprot tulkotâju, kurð piedalâs apspriestajâ procedûrâ, kas pârçjiem tulkotâjiem pârvçrð rakstu valodâ, kas saprotama turpmâkiem sinhroniem tulkiem. Ðâdiem tulkotâjiem ir tirdzniecîbas tiesîbas, kas pazîstamas kâ retours, kas ir apmâcîba dzimtâ valoda paðreizçjai aktîvajai valodai. Ja mazâk pievilcîgo valodu kâ pasîvu runâ tikai viens vai divi tulkotâji, tad viòi no apspriestâs valodas tulko iekðzemes aktîvajâ stilâ, kas pçc tam kalpo par citiem tulkotâjiem no nâkamajâm kajîtçm. Pateicoties netieðâs tulkoðanas metodei, konferences ir iespçjamas ar ierobeþotu valodu kombinâciju skaitu un ietaupîs naudu.

Releja metodes trûkumi ir paaugstinâts kïûdu risks, tulkot no jauna tulkojuma, un bûtiska atðíirîba secîbâ starp runâtâja runu un brîdi, kad lietotâji dzird galîgo tulkojumu. Stolicas tulku biroju eksperti atzîmç, ka tâdçï tie var bût ârkârtîgi apgrûtinoði, jo îpaði, ja runâtâjs runâ vai râda kaut ko runas laikâ. Pçdçjam ir arî nejauða komiksu efektu formâ, kad puse no auditorijas apbalvo runâtâju ar aplausiem, jo viòi jau ir dzirdçjuði izrâdes beigas, ar izmaiòâm otrâ auditorijas daïa dara vienîgo, bet tikai ar aizkavçðanos, ko izraisîjusi vçlâk klausîðanâs vienkârðâ stilâ.