Kases aparatu pienakums

Kases aparâti ir neaizstâjami vietçjiem uzòçmumiem, kas nodroðina savus produktus privâtiem klientiem, tostarp maziem veikaliem, dârzeòu pârstrâdâtâjiem, kioskiem utt. Tâs vienmçr ir lçtas, çrtas un funkcionâlas fiskâlâs kvotas. To galvenais uzdevums ir reìistrçt lietu un izsniegt kvîti klientam kâ pirkuma apstiprinâjumu.

Tas ïauj jums labi kontrolçt savu biznesu un meklçt darbu. Mazâm fiskâlajâm ierîcçm parasti nav ïoti plaðas funkcijas, piemçram, sistçmas kases aparâtu, ko mçs varam satikt lielveikalos. Tomçr arvien bieþâk citi kases aparâtu veidi piedâvâ iespçju savienot svîtrkodu lasîtâju vai maksâjumu karðu terminâli atseviðíi.

Kases aparâta izvçleLçti kases aparâti ir no PLN 500 lîdz aptuveni 1700 PLN. Tirgû ir daudzi raþotâji, kas piedâvâ ïoti plaðu klâstu. Ir vçrts atcerçties, ka, izvçloties kases aparâtu, jums ir jâatgrieþ atzinums par garantiju, kâ arî par pakalpojumu. Arî tad, kad pozîcija, kurâ mçs pçrkam fiskâlo ierîci, nodroðina arî pakalpojumu. Izvçloties kases aparâtu, ir svarîgi, lai bûtu çrti strâdât, tas ir, kasç ir jâbût lieliem taustiòiem un lielam apgaismojuma displejam. Turklât, pirms iegâdâties, ir vçrts pârbaudît, kâ tiek uzrâdîta papîra lente, jo tâ ir tâ, kas aizveras vismazâk piemçrotâ brîdî un parasti ir âtri jâmaina.

Kâdi nosacîjumi jâievçro?Kases aparâtam jâatbilst visâm Finanðu ministrijas prasîbâm un tâm ir îpaðas funkcijas, piemçram, citu valûtu izmantoðana vai nepârprotamu produktu nosaukumu drukâðana. Skaidrs, ka kases aparâtam ir jâsaòem uzòçmuma nodokïa identifikâcijas numurs. Òemot vçrâ to, ka mçs atrodamies Eiropas organizâcijâ, mûsu jaunajam kases aparâtam ir jâbût gatavam tam, klients vienmçr var izvçlçties dot eiro valûtâ, tâpçc pat populârâs mazâs fiskâlâs summas parasti ir gatavas veikt euro maksâjumus. Tie ir ârkârtîgi svarîgi, jo Polija jebkurâ brîdî var izdzîvot eiro. Turklât kases aparâts jâpielâgo lietâm ar citâm ierîcçm, piemçram, kodu lasîtâju, datoru, papildu displeju, terminâli, kases aparâtu un svariem.