Krakovas fiskala kase

https://susta-f24.eu/lv/Artrovex - Inovatīva ortopēdiska ziede locītavu sāpēm!

Jauna kases aparâta izvçle jûsu uzòçmumam ir ïoti rûpîgi jâapsver, it îpaði, ja plânojat iegâdâties aprîkojumu, ko tas mums rada daudzus gadus. Mums ir ïoti jâdomâ ne tikai par viena veida kases aparâta izvçli, bet arî par paðu drukâðanas mehânismu, kam ir ârkârtîgi svarîga loma. Ja mçs ïoti nopietni uztveram visus svarîgâkos finanðu iestâdes tehniskos parametrus, mçs plânojam ievçrojamu uzsvaru uz mûsu kases aparâta ekspluatâcijas nâkotnes izmaksâm.

Tiklîdz tas tika minçts iepriekð, îpaði svarîgs parametrs, uz kuru jâpievçrð îpaða uzmanîba, ir labas drukas mehânisma izvçle. Ðobrîd mçs varam izvçlçties starp adatu drukâðanas mehânismiem un termiski drukâðanas mehânismiem, kas spçlç ar vçl lielâku interesi. Adatu mehânismi diemþçl ir ïoti skaidri un, vissvarîgâk, noteikti ir lçnâki nekâ termiskâs ierîces. Tas ir vçrts pievienot plus un, ka jûs varat izmantot arî krâsu lentes to labu darbîbu. Kases aparâti, kas ir adatu mehânismi, parasti ir ïoti lçti, tâpçc viòi pievçrð uzmanîbu klientiem, kuri centralizçti piesaista viedokli par cenu, un otrâs tehniskâs îpaðîbas kasç, kas atrodas fonâ.

Postnetu fiskâlais printeris porâs ir ârkârtîgi ierobeþots un attîstâs ïoti âtri. Neliels trûkums, protams, ir nepiecieðamîba izmantot speciâlu termopapîru, kas galvenokârt ir divreiz skaistâks nekâ iepriekð minçtais ofseta papîrs, ko parasti izmanto punktu matricu printeros. Jums vajadzçtu atcerçties vairâk, un jums vienmçr jâvalkâ drukâti termopapîra ruïïi pareizajos apstâkïos. Par laimi, vçl vairâkiem printeriem ir elektroniska èeku kopija, kuru atzîst arî Nodokïu birojs. & Nbsp; & nbsp; Ðie dati ir jâsaglabâ vismaz 5 gadus, jo ðajâ laikâ nodokïu pârvaldei ir tiesîbas veikt pârbaudi.

Ir vçrts ieguldît lielo uzòçmumu fiskâlajâs summâs, piemçram: posnet. Ðobrîd ðim raþotâjam ir jâpiedâvâ labâkie kases aparâta tehniskie parametri, kuriem bieþi vien nodokïu iekârta ir pievilcîga.