Laboratorijas iekartas udens vanna

Es bieþi apmeklçju savu personu praksç. Viòa ir strâdâjusi Gdaòskas Universitâtes Íîmijas fakultâtç, kur strâdâ ar studentiem un strâdâ laboratorijâ. Daþreiz viòð stâsta man par aprîkojumu, ar kuru viòð strâdâ - lai gan es nespçju saprast visu tuvâkajâ lîmenî, es neesmu pârsteigts, ka viòa ir izvçlçjusies ðâdu profesionâlâs karjeras gaitu.

Black MaskBlack Mask Visefektīvākais veids, kā tīrīt ādu uz sejas, nekavējoties strādājot

Laboratorijas iekârtas ir ïoti smalks un skaists jautâjums. Rakstot daþus vârdus par modernas íîmiskâs laboratorijas aprîkojumu, var bût sieviete, kas nevar viegli nokïût íîmijas uzdevumâ, es sâkðu to dot.Ðodienas íîmijas laboratorija to nedara, protams, tâpat kâ grâmatu ilustrâcijâs, kuras es domâju par pamatskolas pamatgrupâm. Piemçram, komandâ nav laboratorijas mikroskopu, kas parasti tiek atklâti kâ katras laboratorijas pamataprîkojums. Visbieþâk ðis rîks ir - kâ citâdi bûtu - dators. ir arî ledusskapji, iekârtas ventilâcijas telpâm, izlietnes, daþâdi konteineri, kâ arî vairâkas maðînas, kuras laikmetâ nespçj saskatît, lai noteiktu, ko viòi piedâvâ - paraugu òemðanas ierîces, masas un gâzes masas spektrometri un jaunâkâs kompozîcijas analîzes iekârtas. íîmiskâ viela, ko uzòçmumi diemþçl nevarçju atcerçties.Protams, dabaszinâtnçs joprojâm tiek izmantoti labmikroskopi, vairâk vienmçr var atrast medicînas universitâtç vai bioloìijas nodaïâ, kas turklât, kad mana draudzene pabeidz savu darbu, mçs apmeklçjam. starp citu apbrînot bioloìisko laboratoriju aprîkojumu. Jâatzîst, ka tas izskatâs efektîvâks par íîmisko vielu - ja es bûtu iecerçjis izveidot sci-fi filmu, es droði vien lûgtu ðo nodaïu iznomât kâdu aprîkojumu. Bioloìijas nodaïai ir arî labs eksotisko augu eksemplâri, kas audzçti tur, milzîgs akvârijs un formârijs, kâ jûs varat novçrot skudras uzvedîbu stundâm.